SFS 2008:751 Förordning om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

080751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:743) om
tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande
och verkställighet av utländskt avgörande
angående underhållsskyldighet;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1977:743) om till-

lämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av ut-
ländskt avgörande angående underhållsskyldighet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt av-

görande angående underhållsskyldighet ska tillämpas i förhållande till nedan
angivna stater, vilka har tillträtt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om
erkännande och verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet.

1

Senaste lydelse 2006:1025.

Stat

Dag för konventionens ikraft-
trädande i förhållande till staten

Portugal

den 1 maj 1977

Schweiz

den 1 maj 1977

Frankrike

den 1 oktober 1977

Norge

den 1 juli 1978

Storbritannien och Nordirland
inklusive Jersey

den 1 mars 1980, Storbritannien och
Nordirland
den 1 november 2003, Jersey

Nederländerna med Nederländska
Antillerna och Aruba

den 1 mars 1981

Luxemburg

den 1 juni 1981

Italien

den 1 januari 1982

Finland

den 1 juli 1983

Turkiet

den 1 november 1983

Tyskland

den 1 april 1987

Spanien

den 1 september 1987

Danmark med undantag av
Grönland

den 1 januari 1988

Tjeckien

den 1 januari 1993

Slovakien

den 1 januari 1993

SFS 2008:751

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:751

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Konventionen trädde i kraft i förhållande till Tjeckoslovakien den 1 maj

1977. Konventionsförpliktelserna har från den 1 januari 1993 övertagits av
Tjeckien respektive Slovakien.

Lagen ska tillämpas också i förhållande till Australien och Förenta sta-

terna jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undan-
tag av Alabama, District of Columbia och Mississippi.

2 §

2

Om det i Nederländerna, Nederländska Antillerna, Aruba, Förbunds-

republiken Tyskland eller Ukraina har upprättats en sådan officiell handling
(acte authentique) som avses i 3 § tredje stycket lagen (1976:108) om erkän-
nande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyl-
dighet, ska det som sägs om avgörande i den lagen i tillämpliga delar gälla
även en sådan handling.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Polen

den 1 juli 1996

Estland

den 1 april 1998

Litauen

den 1 oktober 2003

Grekland

den 1 februari 2004

Ukraina

den 1 augusti 2008

2

Senaste lydelse 1987:95.

Stat

Dag för konventionens ikraft-
trädande i förhållande till staten