SFS 2008:752 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

080752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Banverket,
Brottsförebyggande rådet,
Datainspektionen,

Finansinspektionen,
Fiskeriverket,
Folke Bernadotteakademin,

Fortifikationsverket,

1

Senaste lydelse av bilagan 2008:686.

SFS 2008:752

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008