SFS 2008:753 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009

080753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2009;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 800 kronor
respektive 43 600 kronor för år 2009

1

.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prisbasbeloppet är höjt med 1 800 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet med

1 800 kronor i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet
för år 2008 (2007:699).

SFS 2008:753

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008