SFS 2008:754 Förordning om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

080754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för åtgärder som syftar till att
stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva
och räkna;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för

1. åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa,

skriva och räkna för att öka elevernas måluppfyllelse, särskilt för de elever
som riskerar att inte nå målen, och

2. kompetenshöjande insatser för lärare som syftar till att stödja och

utveckla arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftliga om-
dömen.

2 §

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidrag lämnas för höstterminen 2008 och därefter för ett kalenderår

(bidragsår) i sänder.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för kompetens-

höjande insatser för lärare för vilka statsbidrag kan lämnas på något annat
sätt.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man

1. inom det offentliga skolväsendet för grundskola, obligatorisk särskola,

specialskola eller sameskola, eller

2. för en fristående skola som avses i 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100).
En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förord-

ning skolhuvudman.

5 §

Statsbidrag får lämnas till en skolhuvudman för åtgärder enligt 1 §

1 för elever i årskurs 1�3 och, i begränsad omfattning, för elever i årskurs
4�10 som är i behov av särskilt stöd.

SFS 2008:754

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:754

Statsbidrag enligt första stycket lämnas för åtgärder som avser personal-

förstärkningar i verksamheten, kompetenshöjande insatser för lärare som
arbetar inom verksamheten och andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser
samt införskaffande av läromedel.

6 §

Statsbidrag får lämnas även för insatser enligt 1 § 2.

Beräkning av statsbidrag

Allmänt om beräkningen

7 §

Statens skolverk beräknar årligen för varje skolhuvudman en ram för

statsbidrag enligt 8 och 9 §§.

Ram för fristående skolor som inte har elever i årskurs 1�3

8 §

En särskild ram ska beräknas för statsbidrag för de insatser som anges i

1 § 2 för de fristående skolor som inte har några elever i årskurs 1�3. Denna
ram ska utgöras av en andel av de tillgängliga medlen. Andelen beräknas
genom att dividera antalet elever i dessa skolor med det totala antalet elever
i årskurs 1�10 i Sverige och därefter dividera det framräknade talet med två.
Inom denna ram ska medlen fördelas mellan de fristående skolorna som inte
har några elever i årskurs 1�3 på grundval av antalet elever.

Ram för skolor inom det offentliga skolväsendet och fristående skolor
med elever i årskurs 1�3

9 §

Utöver den ram som anges i 8 § beräknas för varje kommun en

bidragsram på följande sätt.

Den ena hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna

på grundval av varje kommuns andel av det totala antalet elever i årskurs
1�3 i Sverige.

Den andra hälften av de återstående medlen fördelas mellan kommunerna

på grundval av den genomsnittliga andelen elever i offentliga och fristående
skolor i kommunen som inte har nått målen i ett eller flera av ämnena
svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska i sista årskursen
under 2005�2007.

Utifrån den ram som har beräknats för varje kommun tilldelas varje skol-

huvudman i kommunen bidrag utifrån antalet elever i årskurs 1�3.

Ansökan och beslut

10 §

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan

från skolhuvudmannen.

Statsbidraget betalas ut under november månad för bidragsåret 2008 och

under mars månad för övriga bidragsår.

Uppföljning

11 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

background image

3

SFS 2008:754

Redovisning

12 §

En skolhuvudman som får statsbidrag enligt denna förordning är

skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten
som behövs för uppföljningen.

�&terbetalning av statsbidrag

13 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-

ning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats, eller
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådana uppgifter som

avses i 12 §.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det
finns särskilda skäl för det får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

15 §

Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förord-

ning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008 och gäller till och med

den 31 december 2011. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för verk-
samhet från och med den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008