SFS 2008:755 Förordning om ändring i förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

080755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1349) om
försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1349) om försöks-

verksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

dels

att 1, 3, 8, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, samt närmast

före 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet

med gymnasial lärlingsutbildning. Förordningen gäller för utbildning som
påbörjas under tiden den 1 juli 2008�den 30 juni 2011.

Med gymnasial lärlingsutbildning enligt denna förordning avses en

utbildning inom gymnasieskolan som

1. gör det möjligt för ungdomar att förena en anställning som syftar till

yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan, eller

2. i viss omfattning genomförs på en arbetsplats utan att något anställ-

ningsförhållande finns.

3 §

Varje kommun och landsting som erbjuder utbildning på nationellt

eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen kan delta i för-
söksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående skolor som avses i
9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) och som bedriver motsvarande utbildning.

För att en skolhuvudman ska få delta i försöksverksamheten krävs att en

god kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

Statens skolverk beslutar efter ansökan om vilka huvudmän som får delta

i försöksverksamheten och om hur många platser varje huvudmans utbild-
ning får omfatta.

8 §

Gymnasial lärlingsutbildning ska, tillsammans med den utbildning

som eleven kan ha hunnit genomgå på ett nationellt eller specialutformat
program innan eleven övergick till lärlingsutbildningen, ha en omfattning
som motsvarar 2 500 gymnasiepoäng. Utbildningen ska omfatta

� kurserna Svenska A eller Svenska som andraspråk A,
� kursen Engelska A,
� kursen Matematik A,
� kursen Religionskunskap A, och

SFS 2008:755

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:755

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

�

ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap och historia med

50 gymnasiepoäng vardera enligt de särskilda kursplaner som gäller i dessa
ämnen i försöksverksamheten.

Skolhuvudmannen får i ett enskilt fall besluta att ämnena ska ha en större

omfattning eller att utbildningen ska omfatta ytterligare ämnen.

Om eleven önskar det, ska utbildningen omfatta
� kärnämneskurserna Svenska B eller Svenska som andraspråk B,
� kärnämneskurserna Idrott och hälsa A samt Samhällskunskap A i stället

för dessa ämnen enligt första stycket, och

� kärnämneskurserna Naturkunskap A och Estetisk verksamhet.
Eleven kan välja att utbildningen ska omfatta endast någon eller några av

de kärnämneskurser som avses i tredje stycket.

18 §

Betyg på en kurs och på ett projektarbete som genomförs på en

arbetsplats ska sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs
slutbetyg ska det anges att eleven har genomgått en försöksverksamhet med
gymnasial lärlingsutbildning. Till slutbetyget ska en beskrivning av de
utbildningsavsnitt som genomförts på en arbetsplats bifogas.

Om en elev avbryter den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska

rektorn utfärda ett intyg om eleven begär det. Intyget ska innehålla uppgifter
om

1. hur stor del av utbildningen som eleven har genomgått, och
2. innehållet i den genomgångna delen av utbildningen.

20 §

De skolhuvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att

medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702)

om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år, med början 2009, till

Regeringskansliet lämna en redovisning av omfattningen av försöksverk-
samheten och av hur statsbidraget används.

21 §

Till varje huvudman för skolor som deltar i försöksverksamheten

lämnas statsbidrag med 25 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i en
gymnasial lärlingsutbildning. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statens skolverk beslutar om utbetalning av bidrag.

�verklagande

22 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008 i fråga om 3 § och i

övrigt den 15 oktober 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)