SFS 2008:756 Förordning om statsbidrag för handledarutbildning

080756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för handledarutbildning;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbild-

ning av sådana handledare som avses i förordningen (2007:1349) om för-
söksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

2 §

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång till medel.

Statsbidrag lämnas för ett läsår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till varje skolhuvudman

som deltar i försöksverksamheten enligt 3 § förordningen (2007:1349) om
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.

4 §

Statsbidrag får lämnas för kostnader för huvudmannens utbildning av

lärare. Utbildningen ska syfta till att öka lärarnas kompetens att utbilda
handledare på arbetsplatser som den arbetsplatsförlagda delen av den gym-
nasiala lärlingsutbildningen ska förläggas till. Statsbidraget får även lämnas
för huvudmannens utbildning av en sådan handledare. Utbildningen ska om-
fatta

� handledarrollen,
� handledarmetodik,
� bedömning och betygssättning,
� gymnasieskolans styrdokument och annan relevant författningsregle-

ring, och

� lärlingsrådet och dess uppgifter.
Bidrag får inte lämnas för att användas som ersättning till arbetsplatsen

för den tid handledaren deltar i utbildning.

1

Jfr prop. 2007/08:1, utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr. 2007/08:70.

SFS 2008:756

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:756

Beräkning av statsbidrag

5 §

Statsbidraget ska fördelas mellan de skolhuvudmän som uppfyller för-

utsättningarna i 3 och 4 §§ på grundval av antalet anlitade handledare under
det aktuella läsåret. Varje handledare berättigar huvudmannen till stats-
bidrag med högst 3 500 kronor per läsår.

Ansökan och utbetalning

6 §

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan

från skolhuvudmannen.

Redovisning och uppföljning

7 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

8 §

En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag ska till Statens skol-

verk redovisa hur bidraget har använts.

�&terbetalning

9 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förord-

ning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som

avses i 8 §.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det
finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge krav helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

11 §

Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förord-

ning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2008.

background image

3

SFS 2008:756

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008