SFS 2008:757 Lag om ändring i riksdagsordningen

080757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 11 september 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.7,

4.6.14, 4.6.15 och 5.12.1 till riksdagsordningen

2

ska ha följande lydelse.

4 kap.

4.6.7

Försvarsutskottet ska bereda ärenden om

1. totalförsvar,
2. samhällets räddningstjänst,
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt
5. sjö- och kustövervakning,
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
�renden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisbered-

skap bereds av försvarsutskottet.

4.6.14

Näringsutskottet ska bereda ärenden om

1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande

forskningsfrågor,

2. industri och hantverk,
3. handel,
4. immaterialrätt,
5. energipolitik,
6. regional tillväxtpolitik,
7. statlig företagsamhet samt
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
�renden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi

och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet.

1

Prop. 2007/08:100, bet. 2007/08:KU24, rskr. 2007/08:265.

2

Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2008:757

Utkom från trycket
den 23 september 2008

2*

SFS 2008:757�771

background image

2

SFS 2008:757

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4.6.15

Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om

1. arbetsmarknadspolitik,
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt,
3. integration,
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något annat

utskotts beredning samt

5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör

något annat utskotts beredning.

�renden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet

och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av arbetsmarknadsutskottet.

5 kap.

5.12.1

Statsutgifterna ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp,
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för familjer
och barn, 13 Integration och jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, 19 Regional tillväxt, 20 Allmän miljö- och natur-
vård, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen.

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-
miska vårpropositionen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008 och tillämpas första gången i

fråga om statsbudgeten för 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)