SFS 2008:758 Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

080758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsmäklarförordningen
(1995:1028);

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om fastighetsmäklarförordningen

(1995:1028)

dels

att 4, 10, 10 a och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 2 a�2 d, 8 a och

8 b §§, samt närmast före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Underrättelse om tillfällig verksamhet

2 a §

Den som förflyttar sig till Sverige för att här vara tillfälligt verksam

som fastighetsmäklare, ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbild-
ning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) om han eller
hon

� är lagligen etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz

(etableringsmedlemsstaten), eller

� under minst två år av de senaste tio åren har utövat verksamhet som

fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är särskilt regle-
rat där.

Frågan om verksamheten ska anses tillfällig bedöms med hänsyn till verk-

samhetens varaktighet och omfattning samt omständigheterna i övrigt.

En mäklare som avses i första stycket ska, i stället för det som anges i 1 §,

på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarnämnden.

2 b §

En underrättelse enligt 2 a § tredje stycket ska innehålla uppgift om

fastighetsmäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, adress och te-
lefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon driver
sin verksamhet under. Av underrättelsen ska det framgå om verksamheten
omfattar förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastig-
hetsmäklarlagen (1995:400) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare
ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva
verksamhet i Sverige.

Till underrättelsen ska det fogas
1. bevis om mäklarens nationalitet,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om

erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2008:758

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

2

SFS 2008:758

2. intyg om att mäklaren uppfyller kraven enligt 2 a §, samt
3. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsskyldighet som

kan drabba honom eller henne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter
enligt 11�19 §§ fastighetsmäklarlagen.

Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om bevis och

intyg enligt andra stycket.

2 c §

När en fullständig underrättelse med bifogade handlingar inkommit

till Fastighetsmäklarnämnden ska mäklaren anses registrerad enligt 5 § fas-
tighetsmäklarlagen (1995:400).

Registrering med tillämpning av bestämmelsen i första stycket gäller un-

der ett år och kan förnyas på begäran av den registrerade.

2 d §

En fastighetsmäklare som registrerats med tillämpning av bestäm-

melsen i 2 c § ska i sin verksamhet i Sverige lämna skriftliga uppgifter i en-
lighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

2

.

4 §

3

Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalen-

deråret efter registreringsåret betala en årlig avgift med 2 500 kronor. Detta
gäller inte den som registrerats med tillämpning av bestämmelsen i 2 c §.

Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om när avgif-

ten ska betalas.

8 a §

Fastighetsmäklarnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de

intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som en
behörig myndighet i en EES-stat eller Schweiz begär.

8 b §

Om Fastighetsmäklarnämnden har återkallat registreringen för en

fastighetsmäklare vars registrering avser tillfällig verksamhet eller meddelar
en sådan mäklare varning, ska nämnden sedan beslutet vunnit laga kraft un-
derrätta behörig myndighet eller organisation i mäklarens etableringsmed-
lemsstat.

10 §

Den som ansöker om fullständig registrering ska anses uppfylla kra-

vet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarla-
gen (1995:400), om sökanden

1. innehar ett examensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för till-

träde till och utövande av yrket fastighetsmäklare där och beviset utfärdats i
en sådan stat,

2. har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst två år under de

senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat el-
ler Schweiz om yrket inte är reglerat där och kan visa upp ett bevis på att han
eller hon har genomgått en gymnasieutbildning i en EES-stat eller Schweiz
som förberett sökanden för utövande av yrket, eller

2

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036.

3

Senaste lydelse 2005:953.

background image

3

SFS 2008:758

3. kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en reglerad

gymnasieutbildning till fastighetsmäklare om minst ett år i en EES-stat eller
Schweiz om yrket inte är reglerat där.

10 a §

4

Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare ska anses

uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastig-
hetsmäklarlagen (1995:400), om sökanden

1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för

tillträde till och utövande av yrket hyresförmedlare där och beviset utfärdats
i en sådan stat, eller

2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som förvärvats i

en EES-stat eller Schweiz.

11 §

5

Försäkring enligt 6

§ första stycket 2 fastighetsmäklarlagen

(1995:400) ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva
försäkringsrörelse i en EES-stat eller i ett land som är medlem i Organisatio-
nen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i en-
skilda fall besluta att försäkringen kan tecknas hos en annan försäkringsgi-
vare, om denne är underkastad motsvarande krav på sundhet, soliditet och
tillsyn som gäller för svenska försäkringsbolag.

Försäkringsvillkoren ska innebära att
1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet intill

1 500 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar samtliga förmed-
lingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen och intill 150 000 kronor
för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,

2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då

försäkringen varit i kraft,

3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastig-

hetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och

5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är

av betydelse för den skadelidandes rätt.

För en fastighetsmäklare som registreras med tillämpning av bestämmel-

sen i 2 c § gäller inte andra stycket 4.

Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall besluta om undantag från an-

dra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppnås på annat sätt.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:1268.

5

Senaste lydelse 2003:455.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008