SFS 2008:758 Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

080758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i fastighetsm�klarf�rordningen <br/>(1995:1028);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om fastighetsm�klarf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1995:1028) </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 4, 10, 10 a och 11 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras sex nya paragrafer, 2 a2 d, 8 a och</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">8 b ��, samt n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Underr�ttelse om tillf�llig verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som f�rflyttar sig till Sverige f�r att h�r vara tillf�lligt verksam</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">som fastighetsm�klare, ska anses uppfylla kravet p� tillfredsst�llande utbild-<br/>ning i 6 � f�rsta stycket 3 fastighetsm�klarlagen (1995:400) om han eller<br/>hon</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> �r lagligen etablerad som fastighetsm�klare i en EES-stat eller i Schweiz</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(etableringsmedlemsstaten), eller </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11"> under minst tv� �r av de senaste tio �ren har ut�vat verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">fastighetsm�klare i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte �r s�rskilt regle-<br/>rat d�r.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Fr�gan om verksamheten ska anses tillf�llig bed�ms med h�nsyn till verk-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">samhetens varaktighet och omfattning samt omst�ndigheterna i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En m�klare som avses i f�rsta stycket ska, i st�llet f�r det som anges i 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">p� f�rhand ge in en skriftlig underr�ttelse till Fastighetsm�klarn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">En underr�ttelse enligt 2 a � tredje stycket ska inneh�lla uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">fastighetsm�klarens namn, personnummer eller f�delsedatum, adress och te-<br/>lefonnummer samt, i f�rekommande fall, den firma som han eller hon driver<br/>sin verksamhet under. Av underr�ttelsen ska det framg� om verksamheten<br/>omfattar f�rmedling av samtliga f�rmedlingsobjekt som anges i 1 � fastig-<br/>hetsm�klarlagen (1995:400) eller endast f�rmedling av hyresr�tter. Vidare<br/>ska underr�ttelsen ange den tid under vilken m�klaren avser att bedriva<br/>verksamhet i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">Till underr�ttelsen ska det fogas<br/>1. bevis om m�klarens nationalitet,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">erk�nnande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex<br/>32005L0036).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:758</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:758</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">2. intyg om att m�klaren uppfyller kraven enligt 2 a �, samt<br/>3. bevis om att m�klaren har f�rs�kring f�r skadest�ndsskyldighet som</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">kan drabba honom eller henne om han eller hon �sidos�tter sina skyldigheter<br/>enligt 1119 �� fastighetsm�klarlagen.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetsm�klarn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om bevis och</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">intyg enligt andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r en fullst�ndig underr�ttelse med bifogade handlingar inkommit</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">till Fastighetsm�klarn�mnden ska m�klaren anses registrerad enligt 5 � fas-<br/>tighetsm�klarlagen (1995:400). </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Registrering med till�mpning av best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller un-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">der ett �r och kan f�rnyas p� beg�ran av den registrerade.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">En fastighetsm�klare som registrerats med till�mpning av best�m-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">melsen i 2 c � ska i sin verksamhet i Sverige l�mna skriftliga uppgifter i en-<br/>lighet med artikel 9 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av<br/>den 7 september 2005 om erk�nnande av yrkeskvalifikationer</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft26">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft21">.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r registrerad som fastighetsm�klare ska fr�n och med kalen-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">der�ret efter registrerings�ret betala en �rlig avgift med 2 500 kronor. Detta<br/>g�ller inte den som registrerats med till�mpning av best�mmelsen i 2 c �.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetsm�klarn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om n�r avgif-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ten ska betalas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">Fastighetsm�klarn�mnden ska l�mna de upplysningar och utf�rda de</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">intyg om beh�righet, yrkesverksamhet eller liknande f�rh�llanden som en<br/>beh�rig myndighet i en EES-stat eller Schweiz beg�r. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om Fastighetsm�klarn�mnden har �terkallat registreringen f�r en</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">fastighetsm�klare vars registrering avser tillf�llig verksamhet eller meddelar<br/>en s�dan m�klare varning, ska n�mnden sedan beslutet vunnit laga kraft un-<br/>derr�tta beh�rig myndighet eller organisation i m�klarens etableringsmed-<br/>lemsstat. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som ans�ker om fullst�ndig registrering ska anses uppfylla kra-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">vet p� tillfredsst�llande utbildning i 6 � f�rsta stycket 3 fastighetsm�klarla-<br/>gen (1995:400), om s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. innehar ett examensbevis som kr�vs i en EES-stat eller Schweiz f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">tr�de till och ut�vande av yrket fastighetsm�klare d�r och beviset utf�rdats i<br/>en s�dan stat, </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. har ut�vat yrket fastighetsm�klare p� heltid under minst tv� �r under de</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">senaste tio �ren eller p� deltid under motsvarande l�ngre tid i en EES-stat el-<br/>ler Schweiz om yrket inte �r reglerat d�r och kan visa upp ett bevis p� att han<br/>eller hon har genomg�tt en gymnasieutbildning i en EES-stat eller Schweiz<br/>som f�rberett s�kanden f�r ut�vande av yrket, eller </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2005:953.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:758</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. kan visa upp ett bevis p� att han eller hon har genomg�tt en reglerad</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">gymnasieutbildning till fastighetsm�klare om minst ett �r i en EES-stat eller<br/>Schweiz om yrket inte �r reglerat d�r.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft36">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som ans�ker om registrering f�r hyresf�rmedlare ska anses</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">uppfylla kravet p� tillfredsst�llande utbildning i 6 � f�rsta stycket 3 fastig-<br/>hetsm�klarlagen (1995:400), om s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. innehar ett kompetensbevis som kr�vs i en EES-stat eller Schweiz f�r</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">tilltr�de till och ut�vande av yrket hyresf�rmedlare d�r och beviset utf�rdats<br/>i en s�dan stat, eller </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresf�rmedlare som f�rv�rvats i</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">en EES-stat eller Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rs�kring enligt 6 </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft31">� f�rsta stycket 2 fastighetsm�klarlagen</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">(1995:400) ska tecknas hos en f�rs�kringsgivare som har tillst�nd att driva<br/>f�rs�kringsr�relse i en EES-stat eller i ett land som �r medlem i Organisatio-<br/>nen f�r ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsm�klarn�mnden f�r i en-<br/>skilda fall besluta att f�rs�kringen kan tecknas hos en annan f�rs�kringsgi-<br/>vare, om denne �r underkastad motsvarande krav p� sundhet, soliditet och<br/>tillsyn som g�ller f�r svenska f�rs�kringsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">F�rs�kringsvillkoren ska inneb�ra att <br/>1. f�rs�kringen f�r varje skadefall t�cker skadest�ndsskyldighet intill</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">1 500 000 kronor f�r fastighetsm�klare som f�rmedlar samtliga f�rmed-<br/>lingsobjekt som anges i 1 � fastighetsm�klarlagen och intill 150 000 kronor<br/>f�r fastighetsm�klare som f�rmedlar enbart hyresr�tter, </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�rs�kringsskyddet g�ller f�r skador som har orsakats under den tid d�</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kringen varit i kraft, </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">3. ers�ttningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag f�r sj�lvrisk, <br/>4. f�rs�kringsskyddet kan upph�ra tidigast en m�nad efter det att Fastig-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">hetsm�klarn�mnden har underr�ttats om upph�randet, och </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">5. f�rs�kringsskyddet i �vrigt �r tillfredsst�llande i de avseenden som �r</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">av betydelse f�r den skadelidandes r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r en fastighetsm�klare som registreras med till�mpning av best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sen i 2 c � g�ller inte andra stycket 4.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Fastighetsm�klarn�mnden f�r i enskilda fall besluta om undantag fr�n an-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">dra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppn�s p� annat s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Amina Lundqvist<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2006:1268.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2003:455.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i fastighetsm�klarf�rordningen
(1995:1028);

utf�rdad den 4 september 2008.

Regeringen f�reskriver

1

i fr�ga om fastighetsm�klarf�rordningen

(1995:1028)

dels

att 4, 10, 10 a och 11 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras sex nya paragrafer, 2 a2 d, 8 a och

8 b ��, samt n�rmast f�re 2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Underr�ttelse om tillf�llig verksamhet

2 a �

Den som f�rflyttar sig till Sverige f�r att h�r vara tillf�lligt verksam

som fastighetsm�klare, ska anses uppfylla kravet p� tillfredsst�llande utbild-
ning i 6 � f�rsta stycket 3 fastighetsm�klarlagen (1995:400) om han eller
hon

 �r lagligen etablerad som fastighetsm�klare i en EES-stat eller i Schweiz

(etableringsmedlemsstaten), eller

 under minst tv� �r av de senaste tio �ren har ut�vat verksamhet som

fastighetsm�klare i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte �r s�rskilt regle-
rat d�r.

Fr�gan om verksamheten ska anses tillf�llig bed�ms med h�nsyn till verk-

samhetens varaktighet och omfattning samt omst�ndigheterna i �vrigt.

En m�klare som avses i f�rsta stycket ska, i st�llet f�r det som anges i 1 �,

p� f�rhand ge in en skriftlig underr�ttelse till Fastighetsm�klarn�mnden.

2 b �

En underr�ttelse enligt 2 a � tredje stycket ska inneh�lla uppgift om

fastighetsm�klarens namn, personnummer eller f�delsedatum, adress och te-
lefonnummer samt, i f�rekommande fall, den firma som han eller hon driver
sin verksamhet under. Av underr�ttelsen ska det framg� om verksamheten
omfattar f�rmedling av samtliga f�rmedlingsobjekt som anges i 1 � fastig-
hetsm�klarlagen (1995:400) eller endast f�rmedling av hyresr�tter. Vidare
ska underr�ttelsen ange den tid under vilken m�klaren avser att bedriva
verksamhet i Sverige.

Till underr�ttelsen ska det fogas
1. bevis om m�klarens nationalitet,

1

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om

erk�nnande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex
32005L0036).

SFS 2008:758

Utkom fr�n trycket
den 23 september 2008

background image

2

SFS 2008:758

2. intyg om att m�klaren uppfyller kraven enligt 2 a �, samt
3. bevis om att m�klaren har f�rs�kring f�r skadest�ndsskyldighet som

kan drabba honom eller henne om han eller hon �sidos�tter sina skyldigheter
enligt 1119 �� fastighetsm�klarlagen.

Fastighetsm�klarn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om bevis och

intyg enligt andra stycket.

2 c �

N�r en fullst�ndig underr�ttelse med bifogade handlingar inkommit

till Fastighetsm�klarn�mnden ska m�klaren anses registrerad enligt 5 � fas-
tighetsm�klarlagen (1995:400).

Registrering med till�mpning av best�mmelsen i f�rsta stycket g�ller un-

der ett �r och kan f�rnyas p� beg�ran av den registrerade.

2 d �

En fastighetsm�klare som registrerats med till�mpning av best�m-

melsen i 2 c � ska i sin verksamhet i Sverige l�mna skriftliga uppgifter i en-
lighet med artikel 9 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erk�nnande av yrkeskvalifikationer

2

.

4 �

3

Den som �r registrerad som fastighetsm�klare ska fr�n och med kalen-

der�ret efter registrerings�ret betala en �rlig avgift med 2 500 kronor. Detta
g�ller inte den som registrerats med till�mpning av best�mmelsen i 2 c �.

Fastighetsm�klarn�mnden f�r meddela n�rmare f�reskrifter om n�r avgif-

ten ska betalas.

8 a �

Fastighetsm�klarn�mnden ska l�mna de upplysningar och utf�rda de

intyg om beh�righet, yrkesverksamhet eller liknande f�rh�llanden som en
beh�rig myndighet i en EES-stat eller Schweiz beg�r.

8 b �

Om Fastighetsm�klarn�mnden har �terkallat registreringen f�r en

fastighetsm�klare vars registrering avser tillf�llig verksamhet eller meddelar
en s�dan m�klare varning, ska n�mnden sedan beslutet vunnit laga kraft un-
derr�tta beh�rig myndighet eller organisation i m�klarens etableringsmed-
lemsstat.

10 �

Den som ans�ker om fullst�ndig registrering ska anses uppfylla kra-

vet p� tillfredsst�llande utbildning i 6 � f�rsta stycket 3 fastighetsm�klarla-
gen (1995:400), om s�kanden

1. innehar ett examensbevis som kr�vs i en EES-stat eller Schweiz f�r till-

tr�de till och ut�vande av yrket fastighetsm�klare d�r och beviset utf�rdats i
en s�dan stat,

2. har ut�vat yrket fastighetsm�klare p� heltid under minst tv� �r under de

senaste tio �ren eller p� deltid under motsvarande l�ngre tid i en EES-stat el-
ler Schweiz om yrket inte �r reglerat d�r och kan visa upp ett bevis p� att han
eller hon har genomg�tt en gymnasieutbildning i en EES-stat eller Schweiz
som f�rberett s�kanden f�r ut�vande av yrket, eller

2

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036.

3

Senaste lydelse 2005:953.

background image

3

SFS 2008:758

3. kan visa upp ett bevis p� att han eller hon har genomg�tt en reglerad

gymnasieutbildning till fastighetsm�klare om minst ett �r i en EES-stat eller
Schweiz om yrket inte �r reglerat d�r.

10 a �

4

Den som ans�ker om registrering f�r hyresf�rmedlare ska anses

uppfylla kravet p� tillfredsst�llande utbildning i 6 � f�rsta stycket 3 fastig-
hetsm�klarlagen (1995:400), om s�kanden

1. innehar ett kompetensbevis som kr�vs i en EES-stat eller Schweiz f�r

tilltr�de till och ut�vande av yrket hyresf�rmedlare d�r och beviset utf�rdats
i en s�dan stat, eller

2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresf�rmedlare som f�rv�rvats i

en EES-stat eller Schweiz.

11 �

5

F�rs�kring enligt 6

� f�rsta stycket 2 fastighetsm�klarlagen

(1995:400) ska tecknas hos en f�rs�kringsgivare som har tillst�nd att driva
f�rs�kringsr�relse i en EES-stat eller i ett land som �r medlem i Organisatio-
nen f�r ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsm�klarn�mnden f�r i en-
skilda fall besluta att f�rs�kringen kan tecknas hos en annan f�rs�kringsgi-
vare, om denne �r underkastad motsvarande krav p� sundhet, soliditet och
tillsyn som g�ller f�r svenska f�rs�kringsbolag.

F�rs�kringsvillkoren ska inneb�ra att
1. f�rs�kringen f�r varje skadefall t�cker skadest�ndsskyldighet intill

1 500 000 kronor f�r fastighetsm�klare som f�rmedlar samtliga f�rmed-
lingsobjekt som anges i 1 � fastighetsm�klarlagen och intill 150 000 kronor
f�r fastighetsm�klare som f�rmedlar enbart hyresr�tter,

2. f�rs�kringsskyddet g�ller f�r skador som har orsakats under den tid d�

f�rs�kringen varit i kraft,

3. ers�ttningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag f�r sj�lvrisk,
4. f�rs�kringsskyddet kan upph�ra tidigast en m�nad efter det att Fastig-

hetsm�klarn�mnden har underr�ttats om upph�randet, och

5. f�rs�kringsskyddet i �vrigt �r tillfredsst�llande i de avseenden som �r

av betydelse f�r den skadelidandes r�tt.

F�r en fastighetsm�klare som registreras med till�mpning av best�mmel-

sen i 2 c � g�ller inte andra stycket 4.

Fastighetsm�klarn�mnden f�r i enskilda fall besluta om undantag fr�n an-

dra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppn�s p� annat s�tt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:1268.

5

Senaste lydelse 2003:455.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;