SFS 2008:760 Förordning om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

080760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1140) om
vägavgift för vissa tunga fordon;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1140) om vägav-

gift för vissa tunga fordon

1

dels

att 17�20 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 12 och 20 §§ ska utgå,

dels

att 4 och 10�16 §§ samt rubriken närmast före 11 § ska ha följande

lydelse,

dels

att det i förordningen närmast före 15 § ska införas en ny rubrik av

följande lydelse.

4 §

2

För Skatteverkets räkning beslutar Vägverket om vägavgift och dröjs-

målsavgift samt verkställer uppbörd av sådana avgifter i fråga om fordon
som är upptaget i det svenska vägtrafikregistret.

Saknas i vägtrafikregistret någon uppgift som behövs för bestämmande av

vägavgift, får Skatteverket föreskriva att vägavgiften ska påföras enligt
grunder som verket bestämmer.

10 §

3

�&terbetalning av vägavgift enligt 17 § lagen (1997:1137) om vägav-

gift för vissa tunga fordon beslutas och verkställs av Vägverket för Skatte-
verkets räkning.

Betalning och återbetalning av vägavgift för utländska fordon

11 §

Vägavgift för ett utländskt fordon ska betalas till Skatteverket. Skat-

teverket får bestämma att avgiften i stället ska betalas till en viss juridisk
person. Skatteverket ska därvid beakta för Sverige bindande internationella
åtaganden om vägavgifter.

Om en betalning av vägavgift görs till en sådan juridisk person som avses

i första stycket eller dennes ombud, ska en anmälan till Skatteverket anses
ha gjorts och ett beslut om avgift ska anses ha fattats av Skatteverket i enlig-
het med anmälan.

1

Senaste lydelse av

17 § 2003:992
18 § 1999:586
19 § 2003:992.

2

Senaste lydelse 2003:992.

3

Senaste lydelse 2003:992.

SFS 2008:760

Utkom från trycket
den 23 september 2008

3*

SFS 2008:757�771

background image

2

SFS 2008:760

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 §

4

Om Skatteverket bestämt att betalning ska göras till en viss juridisk

person, får den juridiska personen, för att kunna genomföra sitt uppdrag, be-
handla personuppgifter hänförliga till sådan betalning i den omfattning som
överenskommits med Skatteverket. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt
för den behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person genom-
för inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska personen utgör då per-
sonuppgiftsbiträde.

13 §

5

Ett beslut om återbetalning enligt 22 § lagen (1997:1137) om vägav-

gift för vissa tunga fordon får verkställas av en sådan juridisk person som
avses i 11 §.

14 §

6

Skatteverket får meddela sådana ytterligare föreskrifter som behövs

för att ta ut vägavgift för ett utländskt fordon eller betala tillbaka en sådan
avgift.

Ytterligare bestämmelser om fullgörande av ett internationellt
åtagande

15 §

Vägverket och Skatteverket ska lämna ut uppgift om huruvida vägav-

gift har betalats i Sverige för svenska eller utländska fordon när det är nöd-
vändigt för att fullgöra ett sådant internationellt åtagande om vägavgifter
som är bindande för Sverige.

16 §

7

En juridisk person som avses i 12 § får även behandla personuppgif-

ter hänförliga till betalning av vägavgift för svenska fordon om det är nöd-
vändigt för att fullgöra ett sådant internationellt åtagande om vägavgifter
som är bindande för Sverige. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för
den behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person genomför
inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska personen utgör då person-
uppgiftsbiträde.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. En juridisk person som avses i 12 § får även behandla personuppgifter

avseende betalning av vägavgift som gjorts före ikraftträdandet, om betal-
ningen till någon del avser tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2003:992.

5

Senaste lydelse 2003:992.

6

Senaste lydelse 2003:992.

7

Senaste lydelse 2003:992.