SFS 2008:762 Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

080762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till forskning och utveckling samt
innovation;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

För att främja forskning och utveckling samt innovation får Verket för

innovationssystem i mån av tillgång på medel lämna stöd enligt denna för-
ordning.

För stöd inom ramen för det av riksdagen beslutade energiforskningspro-

grammet gäller förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning, ut-
veckling samt innovation inom energiområdet.

2 §

Även länsstyrelsen får lämna stöd enligt denna förordning. Det som

enligt förordningen gäller för Verket för innovationssystem ska då, med un-
dantag för 18–20 och 30 §§, tillämpas på länsstyrelsen.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan, samt i Gotland och Kalmar län,

ska vad som sägs om länsstyrelsen i denna paragraf i stället gälla självsty-
relse- eller samverkansorganet.

Innebörden av vissa begrepp

3 §

I förordningen avses med:

grundforskning

: forskning som syftar till att förvärva ny kunskap om de

grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta och som inte en-
bart är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

tillämpad forskning

: forskning som syftar till att utveckla ny kunskap,

som ska kunna användas för att utveckla nya produkter, processer, även or-
ganisationsprocesser, eller nya tjänster, eller för att markant förbättra befint-
liga produkter, processer eller tjänster,

experimentell utveckling

: att förvärva, kombinera, forma och använda be-

fintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig eller annan relevant kunskap
i syfte att utarbeta planer, arrangemang eller design för nya, ändrade eller
förbättrade produkter, processer eller tjänster; utveckling av kommersiellt
användbara prototyper och pilotprojekt; försöksproduktion och tester av pro-
dukter, processer och tjänster, under förutsättning att dessa inte kan använ-

SFS 2008:762

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

2

SFS 2008:762

das eller ändras för att användas i industriella tillämpningar eller i kommer-
siellt syfte,

processinnovation

: ny eller betydligt förbättrad produktions- eller fram-

tagningsmetod, vilket inbegriper betydande förändringar i tekniker, utrust-
ning eller mjukvara,

organisationsinnovation

: ny organisationsmetod i företagens affärsmeto-

der, arbetsplatsorganisation eller externa förbindelser,

forskningsorganisation

: universitet, högskola eller forskningsinstitut,

oavsett rättslig status, vars främsta syfte är att bedriva grundforskning, till-
lämpad forskning eller experimentell utveckling,

högkvalificerad personal

: forskare, ingenjörer, formgivare och marknads-

chefer med examen från eftergymnasial utbildning och minst fem års rele-
vant yrkeserfarenhet eller studier på forskarnivå,

innovationskluster

: grupper av fristående företag som är verksamma i en

viss sektor eller region och som har inrättats för att stimulera innovation ge-
nom ett nära samarbete, genom att dela anläggningar och utbyta expertkun-
skaper och genom att aktivt bidra till tekniköverföring, nätverkssamarbete
och informationsspridning bland de företag som ingår i klustret,

förskott med återbetalningsskyldighet

: lån för ett stödberättigat projekt,

som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning
beror på projektets resultat,

stödnivå

: bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets stödberätti-

gande kostnader där, om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag,
stödbeloppet ska vara lika med stödets bidragsekvivalent, och där stöd som
betalas ut i omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets
beviljande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

4 §

Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående

företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna före-
tag

1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro

eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

5 §

Med små företag avses i denna förordning fristående företag och före-

tag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 50 anställda, och
2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar

högst 10 miljoner euro per år.

6 §

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra ge-

nom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat före-
tag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet äg-

nar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars

background image

3

SFS 2008:762

aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. forskningsorganisation utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

7 §

Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i

ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i

ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat

företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i
det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd

av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget en-
samt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i

första stycket 1–4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,
b) de investerare som avses i 6 § andra stycket, eller
c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om fö-

retagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.

8 §

Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller in-

direkt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller ge-
mensamt, anses som små och medelstora företag enligt 4 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 6 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Allmänna bestämmelser om stöd

9 §

Stöd får enligt denna förordning lämnas i form av bidrag, lån, projekt-

försäkring, förskott med återbetalningsskyldighet samt ersättning för upp-
drag eller beställning. Stöd får endast lämnas om det medför att stödmotta-
garen därigenom ökar sina insatser inom forskning, utveckling och innova-
tion.

Stöd får avse helt eller del av projekt. Stöd får inte avse verksamhet som

redan har påbörjats. Beslut om stöd får innehålla villkor för stödet. Stödet
ska betalas ut senast när projektet slutförts.

När stöd medges ska särskild uppmärksamhet riktas mot hur resultatet kan

nyttiggöras.

10 §

Stöd får endast avse

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som

behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom material- eller lagringskostnader, beräk-

nade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra pro-
jektet,

background image

4

SFS 2008:762

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfatt-

ning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forsk-

ningstjänster, teknisk kunskap och patenttjänster, samt

5. övriga omkostnader som uppstår till omedelbar följd av projektet.

11 §

När de stödnivåer som anges i 12–20 §§ bestäms ska hänsyn tas till

annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller
till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida
de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller oavsett om ett stöd-

berättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras
av gemenskapen, såvida inte projektet omfattas av villkoren för gemenska-
pens finansiering inom ramen för ramprogrammen för forskning och utveck-
ling som antagits i enlighet med avdelning XVIII i fördraget om upprättande
av Europeiska gemenskapen respektive avdelning II i fördraget om upprät-
tande av Europeiska atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveck-
ling och innovation kan inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

1

om finansieringen avser samma stödberättigande kostnader.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en stödmottagare i ekono-

miska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare
inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller
långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, le-
der till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sanno-
likhet försätts i konkurs.

Stödnivåer

12 §

Stöd till grundforskning får motsvara hela kostnaden för projektet.

Stöd till tillämpad forskning får lämnas med högst 50 procent av kostna-

den eller med högst 60 procent om stödet utgör förskott som ska återbetalas.
Stöd till experimentell utveckling får lämnas med högst 25 procent av kost-
naden eller med högst 40 procent om stödet utgör förskott som ska återbeta-
las. Stödnivåerna får höjas med 20 respektive 10 procentenheter om stödet
lämnas till små respektive medelstora företag.

13 §

En utökning av stöd till tillämpad forskning och experimentell ut-

veckling som lämnas enligt 12 § får, upp till en stödnivå på högst 80 pro-
cent, ske med 15 procentenheter om

1. ett projekt bygger på samverkan mellan minst två fristående företag,

om inget av företagen står för mer än 70 procent av de stödberättigande kost-
naderna och projektet inbegriper samarbete med minst ett litet eller medel-
stort företag eller genomförs i minst två medlemsstater,

2. ett projekt bygger på samverkan mellan ett företag och en forskningsor-

ganisation om organisationen står för minst 10 procent av de stödberätti-
gande kostnaderna och har rätt att offentliggöra resultaten från projektet i

1

EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

background image

5

SFS 2008:762

den mån de härrör från forskning som genomförts av organisationen i fråga,
eller

3. resultaten, om projektet avser tillämpad forskning, sprids och publice-

ras eller på annat sätt görs allmänt tillgängliga.

Stöd för kostnader för immateriella rättigheter

14 §

Stöd får lämnas till små och medelstora företag för kostnader för att

få och upprätthålla patent och andra rättigheter som åtnjuter industriellt
rättsskydd. Stödet får högst uppgå till samma stödnivå som gäller för den
forskningsverksamhet som har lett till berörd immateriell rättighet, eller
skulle ha kunnat gälla för sådan verksamhet.

Som stödberättigande kostnader räknas alla kostnader som föregår bevil-

jandet av rättigheten i en första jurisdiktion, översättning och andra kostna-
der för att få rättigheten beviljad eller godkänd i andra jurisdiktioner samt
kostnader för att försvara rättighetens giltighet under den formella handlägg-
ningen av ansökan och eventuella invändningsförfaranden.

Stöd till teknisk förstudie

15 §

Stöd till teknisk förstudie inför tillämpad forskning eller experimen-

tell utveckling får lämnas med högst 65 respektive 40 procent av kostnaden.
Om stödet lämnas till små eller medelstora företag får stödnivåerna höjas till
75 respektive 50 procent.

Stöd till process- och organisationsinnovationer inom
tjänstesektorn

16 §

Stöd får lämnas till process- och organisationsinnovationer inom

tjänstesektorn förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1. innovationen ska alltid vara relaterad till användning av informations-

och kommunikationsteknik i syfte att ändra organisationen,

2. innovationen ska formuleras som ett projekt med en utsedd kvalificerad

projektledare samt fastställda projektkostnader,

3. resultatet av det stödberättigade projektet ska syfta till en utveckling av

en företagsmodell, en företagsmetod eller ett företagskoncept, som systema-
tiskt kan återskapas, certifieras eller patenteras,

4. innovationen ska vara ny eller väsentligt förbättrad jämfört med den se-

naste utvecklingen inom området, och

5. innovationen ska inbegripa en tydlig risk som ska kunna påvisas av

stödmottagaren.

Stödet får lämnas med högst 15 procent av kostnaden. Om stödet lämnas

till små och medelstora företag får stödnivåerna höjas till 35 respektive
25 procent. Stora företag får medges stöd endast om de samarbetar med små
och medelstora företag och det lilla eller medelstora företaget tar på sig
minst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Som stödberättigande kostnad för instrument och utrustning räknas endast

kostnader avseende informations- och kommunikationsteknik.

background image

6

SFS 2008:762

Stöd till nystartade innovativa företag

17 §

Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under förutsättning

att företaget är att anses som litet enligt 5 § och har existerat under kortare
tid än sex år vid den tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget

1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende expert kan

påvisas under den närmaste framtiden komma att utveckla produkter, tjäns-
ter eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade
jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i gemenskapen,
och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,

2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst 15 procent

av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet
beviljades eller, i fråga om företag utan finansiell historik, att det kan styrkas
att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företa-
gets kostnader.

Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en miljon euro un-

der den period då det kan betecknas som ett nystartat innovativt företag. Stö-
det får kumuleras med annat stöd till forskning, utveckling och innovation.

Stöd till innovationsrådgivning m.m.

18 §

Stöd får lämnas till små eller medelstora företag för rådgivningstjäns-

ter och andra stödjande tjänster avseende innovation från den som tillhanda-
håller sådana tjänster under förutsättning att stödmottagaren använder stödet
till att köpa tjänsterna till marknadspris eller, om den som tillhandahåller
tjänsten är en icke vinstdrivande organisation, till ett pris som täcker kostna-
derna plus en rimlig marginal.

Stödet får uppgå till högst motsvarande 200 000 euro till ett och samma

företag under en följd av tre år. Om den som tillhandahåller tjänsten saknar
nationell eller europeisk certifiering får stödet dock lämnas med högst
75 procent av de stödberättigande kostnaderna. Stödet får lämnas direkt till
den som tillhandahåller tjänsten.

Stödberättigande kostnader som gäller rådgivningstjänster i syfte att

främja innovation är kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt
stöd, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd
för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal samt rådgivning
om användning av standarder.

Stödberättigande kostnader som gäller andra stödjande tjänster för att

främja innovation är kostnader för kontorslokaler, databaser, tekniska bib-
liotek, marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärk-
ning samt prov- och certifieringstjänster.

Stöd för att tillfälligt anställa högkvalificerad personal

19 §

Stöd får lämnas till små och medelstora företag för att tillfälligt an-

ställa högkvalificerad personal för att arbeta med forskning, utveckling och
innovation. Sådan personal får inte ersätta annan personal utan ska tillfälligt
anställas för en nyinrättad funktion i företaget. Den tillfälligt anställda ska
ha varit anställd minst två år hos sin ordinarie arbetsgivare och ska, efter att

background image

7

SFS 2008:762

den tillfälliga anställningen har avslutats, ha rätt att återgå till den ordinarie
arbetsgivaren.

Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 50 procent av de stödbe-

rättigande kostnaderna under högst tre år per företag och per tillfälligt an-
ställd.

Stödberättigande kostnader utgörs av alla kostnader för personal, rekryte-

ring och resor för den tillfälligt anställda.

Stöd till innovationskluster

20 §

Stöd får lämnas till innovationskluster för investeringar i hjälpmedel

för utbildning och forskning, för infrastruktur för forskning, såsom laborato-
rier och testanläggningar, samt för infrastruktur för bredband eller motsva-
rande tjänst. Stödet får uppgå till högst 15 procent av kostnaderna. Stödnivå-
erna får höjas med 20 respektive 10 procentenheter om det lämnas till små
respektive medelstora företag.

Stöd får under en period om maximalt fem år även beviljas för att inrätta

ett innovationskluster. Sådant stöd får lämnas med 100 procent av de stöd-
berättigande kostnaderna under det första året. Stödet ska därefter minskas
linjärt för att helt upphöra senast i slutet av det femte året.

Stödberättigande kostnader som gäller inrättande av ett innovationskluster

är kostnader för marknadsföring av klustret, förvaltning av klustrets anlägg-
ningar samt för anordnande av utbildning, seminarier och konferenser för att
höja kompetensen hos och främja nätverkssamarbete mellan klustrets med-
lemmar.

Förfarandet i stödärenden m.m.

21 §

En ansökan om stöd ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden.

Ansökan ska ges in till Verket för innovationssystem.

Ansökan får överföras elektroniskt till myndigheten. Ansökan ska i sådant

fall vara undertecknad med en elektronisk signatur. Verket för innovations-
system får meddela föreskrifter om sådan överföring.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökan upplysa om annat

offentligt finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.
Även i de fall stöd lämnas utan föregående ansökan ska stödmottagaren
lämna sådana upplysningar.

22 §

Innan Verket för innovationssystem beslutar om stöd som överstiger

vissa beloppsgränser ska Europeiska gemenskapernas kommission ha god-
känt stödet enligt följande:

1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag

och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag
och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande 7,5 mil-
joner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.

2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjäns-

tesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt.

3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster.
Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfat-

tas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska informa-

background image

8

SFS 2008:762

tion om stödet lämnas till Europeiska gemenskapernas kommission senast
tjugo arbetsdagar efter det att stödet har beviljats.

23 §

Den som har fått stöd ska till Verket för innovationssystem, enligt

vad myndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av
de åtgärder som föranlett stödet.

Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till och utöva

tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som har beviljats stöd ska ge
myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksam-
heten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

24 §

Verket för innovationssystem får besluta att stöd helt eller delvis ska

krävas åter om

1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den

sökande,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för

stödet, eller

3. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till

syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

Särskilda bestämmelser om lån

25 §

Ett lån ska betalas tillbaka inom en tid som inte får vara längre än

som behövs med hänsyn till syftet med lånet. Räntesatsen ska bestämmas
med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen ska minst
vara den av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt
9 § räntelagen (1975:635).

26 §

Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas med royalty

eller annan löpande avgift. De närmare villkoren bestäms med beaktande av
projektets beräknade ekonomiska utfall och övriga omständigheter.

27 §

Stödmottagaren får helt eller delvis befrias från sin återbetalnings-

skyldighet om det uppenbarligen saknas förutsättningar att förfoga över pro-
jektets resultat på sådant sätt att återbetalning kan ske inom överskådlig tid
utan att stödmottagaren kommer på obestånd. När det bestäms i vilken ut-
sträckning befrielse från återbetalningsskyldigheten ska ske ska hänsyn tas
till det resultat som har uppnåtts.

28 §

I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i övrigt föreskrif-

terna om lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Övriga bestämmelser

29 §

Beslut av Verket för innovationssystem enligt denna förordning får

inte överklagas.

30 §

Verket för innovationssystem får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställighet av denna förordning.

background image

9

SFS 2008:762

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1254) om statligt

stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverk-
samhet.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om stöd

som har beslutats enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008