SFS 2008:763 Förordning om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

080763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:293) om ändring i
rättsinformationsförordningen (1999:175);

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2007:293) om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175) ska ha
följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Birgitta Eilemar
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:763

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008