SFS 2008:764 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

9.

1

Lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 147 § vägtrafik-

kungörelsen (1972:603) samt föreskrifter som har meddelats med stöd av
64 § andra eller fjärde stycket, 106 § andra stycket eller 154 § vägtrafik-
kungörelsen ska upphöra att gälla vid utgången av juni månad år 2010. Det-
samma gäller i fråga om beslut om undantag från sådana föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:518.

SFS 2008:764

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008