SFS 2008:765 Förordning om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

080765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:231) om
elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföre-
skrifter ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har

kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den dagen publiceras
på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på webbplatsen
upphör att gälla. För tid efter den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har pu-
blicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:765

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008