SFS 2008:767 Förordning om ändring i förordningen (2007:233) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

080767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i

förordningen (2007:233) om ändring i

förordningen (2005:951) om försöksverksamhet
med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat
för passagerares på- eller avstigning;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2007:233) om ändring i förordningen (2005:951) om försöksverksamhet
med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 8 § och i övrigt

den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:767

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;