SFS 2008:768 Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och

8 §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungö-

relsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmel-
serna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga
om föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 2010 med stöd av väglagen
(1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publice-
rats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:768

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008