SFS 2008:769 Förordning om ändring i förordningen (2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954)

080769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:236) om ändring i
vägkungörelsen (1971:954);

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen

(2007:236) om ändring i vägkungörelsen (1971:954) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:769

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008