SFS 2008:770 Förordning om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

080770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tillsynsmyndighet för kör- och vilotid vid
internationell järnvägstrafik;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2008:475) om

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik.

2 §

Arbetsmiljöverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

lighet av lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägs-
trafik.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:770

Utkom från trycket
den 23 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008