SFS 2008:772 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

080772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i polisförordningen (1998:1558);

utfärdad den 18 september 2008.

Regeringen föreskriver att det i 4 kap. polisförordningen (1998:1558) ska

införas en ny paragraf, 14 a §, av följande lydelse.

14 a §

Polismyndigheten får, utöver vad som anges i 14 §, anlita lämpliga

personer som ideellt stöder myndigheten i dess verksamhet. Sådant stöd får
inte innefatta myndighetsutövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:772

Utkom från trycket
den 30 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008