SFS 2008:774 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

080774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om <br/>misstankeregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1999:1135) om misstankere-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gister ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgifter ur misstankeregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. det statsr�d som �r f�redragande enligt lagen (1991:572) om s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i brottm�l<br/>eller andra �renden enligt 11 kap. 13 � regeringsformen, i �renden om upp-<br/>h�vande av domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt utl�n-<br/>ningslagen (2005:716) eller i �renden om �verf�rande av straffverkst�llighet<br/>enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet<br/>av brottm�lsdom, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant<br/>�rende och i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning ska g�ras, i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">den som pr�vningen g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller<br/>samt i �renden om anst�llning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a � polisf�rord-<br/>ningen (1998:1558) vid myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">pr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. en l�nsstyrelse i �renden d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ska h�mta in s�dana uppgifter, i �renden d�r l�nsstyrelsen ska g�ra en l�mp-<br/>lighetspr�vning, i �renden om k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxi-<br/>f�rarlegitimation, tillst�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och trans-<br/>porttillst�nd samt i �renden om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen<br/>(1989:149) om bevakningsf�retag m.m., i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. V�gverket, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighetspr�vning</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen (1998:978) om<br/>trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i �renden om k�r-<br/>kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-<br/>m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om den som �rendet<br/>g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:508.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:774</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 september 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:774</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i<br/>fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning i �renden som avses i<br/>5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den<br/>som utredningen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">8. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap el-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ler utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-<br/>ning i �renden som avses i 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen i<br/>fr�ga om n�gon annan �n den som utredningen g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">10. Statens folkh�lsoinstitut, i andra �renden om tillst�nd enligt alkoholla-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">gen (1994:1738) �n serveringstillst�nd, i fr�ga om den som �rendet g�ller<br/>och styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller firmatecknare f�r denne<br/>samt del�gare i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som �rendet g�l-<br/>ler,</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">11. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">det g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i f�rsta stycket om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">om Rikspolisstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppgifter om en annan person �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">stycket 7 eller 8 ska begr�nsas till uppgifter om misstanke som avser brott<br/>enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Charlotte von Essen<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utf�rdad den 18 september 2008.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1999:1135) om misstankere-

gister ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska l�mnas ut om det beg�rs av

1. det statsr�d som �r f�redragande enligt lagen (1991:572) om s�rskild

utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i brottm�l
eller andra �renden enligt 11 kap. 13 � regeringsformen, i �renden om upp-
h�vande av domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt utl�n-
ningslagen (2005:716) eller i �renden om �verf�rande av straffverkst�llighet
enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet
av brottm�lsdom, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant
�rende och i fr�ga om den som �rendet g�ller,

2. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning ska g�ras, i fr�ga om

den som pr�vningen g�ller,

3. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden

d�r en l�mplighetspr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller
samt i �renden om anst�llning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a � polisf�rord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-

pr�vning ska g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,

5. en l�nsstyrelse i �renden d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning

ska h�mta in s�dana uppgifter, i �renden d�r l�nsstyrelsen ska g�ra en l�mp-
lighetspr�vning, i �renden om k�rkortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxi-
f�rarlegitimation, tillst�nd till yrkesm�ssig trafik, biluthyrning och trans-
porttillst�nd samt i �renden om godk�nnande och tillsyn enligt f�rordningen
(1989:149) om bevakningsf�retag m.m., i fr�ga om den som �rendet g�ller,

6. V�gverket, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighetspr�vning

enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen (1998:978) om
trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i �renden om k�r-
kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-
m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om den som �rendet
g�ller,

7. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i

1

Senaste lydelse 2006:508.

SFS 2008:774

Utkom fr�n trycket
den 30 september 2008

background image

2

SFS 2008:774

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i
fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning i �renden som avses i
5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den
som utredningen g�ller,

8. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap el-

ler utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-
ning i �renden som avses i 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen i
fr�ga om n�gon annan �n den som utredningen g�ller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i

fr�ga om den som �rendet g�ller,

10. Statens folkh�lsoinstitut, i andra �renden om tillst�nd enligt alkoholla-

gen (1994:1738) �n serveringstillst�nd, i fr�ga om den som �rendet g�ller
och styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller firmatecknare f�r denne
samt del�gare i ett f�mansf�retag eller f�manshandelsbolag som �rendet g�l-
ler,

11. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-

det g�ller.

Vad som s�gs i f�rsta stycket om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta

stycket 7 eller 8 ska begr�nsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a � brottsbalken.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

;