SFS 2008:774 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

080774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 18 september 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1999:1135) om misstankere-

gister ska ha följande lydelse.

3 §

1

Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål
eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden om upp-
hävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlän-
ningslagen (2005:716) eller i ärenden om överförande av straffverkställighet
enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet
av brottmålsdom, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant
ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

3. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden

där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller
samt i ärenden om anställning eller uppdrag enligt 4 kap. 14 a § polisförord-
ningen (1998:1558) vid myndigheten,

4. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighets-

prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,

5. en länsstyrelse i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning

ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämp-
lighetsprövning, i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxi-
förarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och trans-
porttillstånd samt i ärenden om godkännande och tillsyn enligt förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m., i fråga om den som ärendet gäller,

6. Vägverket, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning

enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om
trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om kör-
kortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkes-
mässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet
gäller,

7. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i

1

Senaste lydelse 2006:508.

SFS 2008:774

Utkom från trycket
den 30 september 2008

background image

2

SFS 2008:774

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i
fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning i ärenden som avses i
5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den
som utredningen gäller,

8. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap el-

ler utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning i ärenden som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i
fråga om någon annan än den som utredningen gäller,

9. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA-analys, i

fråga om den som ärendet gäller,

10. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkoholla-

gen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäl-
ler,

11. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ären-

det gäller.

Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga

om Rikspolisstyrelsen.

Uppgifter om en annan person än den som prövningen gäller enligt första

stycket 7 eller 8 ska begränsas till uppgifter om misstanke som avser brott
enligt 3, 4, 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)