SFS 2008:776 Förordning om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

080776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Statistiska centralbyrån ska varje utjämningsår för varje kommun be-

räkna

1. standardkostnad enligt 2 § lagen (2008:342) om utjämning av kostna-

der för stöd och service till vissa funktionshindrade, och

2. utjämningsbidrag och utjämningsavgift enligt 3 § lagen om utjämning

av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om summan av samtliga bidrag inte motsvarar summan av samtliga av-

gifter för kommunerna, ska en nivåjustering göras som motsvarar skillna-
den. För samtliga kommuner görs ett avdrag eller tillägg med ett enhetligt
belopp per invånare, som beräknas så att summan av avgifterna motsvarar
summan av bidragen.

2 §

Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den

1 november året före utjämningsåret och anges i kronor per invånare. Stan-
dardkostnaden ska beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån en prognosti-
serad utveckling av nettoprisindex.

3 §

Underlag för beräkningar av standardkostnaden ska utgöras av Statis-

tiska centralbyråns räkenskapssammandrag, Socialstyrelsens individ- och
insatsstatistik (mikrostatistik) för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade och Försäkringskassans statistik om
antalet beslut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, två år före ut-
jämningsåret.

Beräkning av standardkostnad

4 §

En kommuns standardkostnad ska beräknas enligt följande. Antalet

personer i kommunen med verkställda beslut om insatser enligt 9 § 2�8 och
10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och in-
satsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag samt an-
talet personer som beviljats personlig assistans enligt lagen (1993:389) om

SFS 2008:776

Utkom från trycket
den 7 oktober 2008

2*

SFS 2008:776�780

background image

2

SFS 2008:776

assistansersättning, multipliceras med den enligt 5 § beräknade genomsnitt-
liga kostnaden per insats i landet, varefter produkterna summeras. För perso-
ner i kommunen med verkställda beslut avseende både insatsen personlig as-
sistans enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
och insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag,
ska endast kostnaden för den sistnämnda insatsen ingå i beräkningen. Till
summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt lagen
om assistansersättning enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med det per-

sonalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten multipliceras med
nettoprisindex och en korrigeringsfaktor. Den erhållna produkten divideras
slutligen med antalet invånare i kommunen, varvid kommunens standard-
kostnad är beräknad.

5 §

Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § ska beräknas enligt

följande.

Genomsnittskostnaden för daglig verksamhet framgår direkt av räken-

skapssammandraget och mikrostatistiken. De övriga insatserna beräknas uti-
från skattningar baserade på kostnader för bostad med särskild service, per-
sonlig assistans och övriga insatser, vilka också framgår av räkenskapssam-
mandraget.

Beträffande boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för bostad med
särskild service för vuxna ska utgöra ett riktvärde för övriga boendeformer.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska motsvara 125 pro-
cent och barn i familjehem 45 procent av riktvärdet.

Genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska utgöra ett riktvärde för personlig as-
sistans enligt lagen (1993:389) om assistansersättning. Personlig assistans
enligt lagen om assistansersättning ska motsvara 50 procent av riktvärdet.

För övriga insatser ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för insatsen

korttidsvistelse ska utgöra ett riktvärde för följande insatser. Korttidstillsyn
ska motsvara 55 procent, avlösarservice 25 procent, ledsagarservice 25 pro-
cent och kontaktperson 10 procent av riktvärdet.

Den genomsnittliga kostnaden per insats ska uppdateras årligen.

6 §

Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2007, dels utifrån den kostnad som beräknats en-
ligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad per-

sonalkostnad per kommun för år 2007 och den personalkostnad som ingår i
den i första stycket sistnämnda kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad.
Den erhållna summan divideras med den i första stycket sistnämnda kostna-
den.

7 §

För beräkningarna gäller i övrigt de beräkningsmetoder och närmare

detaljer som anges i bilagan till denna förordning.

background image

3

SFS 2008:776

Uppgiftslämnande

8 §

Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före utjämnings-

året lämna uppgift till varje kommun om preliminära bidrag och avgifter en-
ligt 3 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade.

9 §

Statistiska centralbyrån ska senast den 10 januari varje år till Skatte-

verket lämna uppgifter som beräknats enligt denna förordning.

Verkställighetsföreskrifter

10 §

Statistiska centralbyrån får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förord-

ningen upphävs förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjäm-
ningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag och

avgifter för år 2008 och tidigare år.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2008:776

Bilaga

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2008 (3,0) och 2009 (2,4).

Genomsnittskostnaden

Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt följande formel:

Boendeformer

Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt räkenskapssammandraget / (an-
tal beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut
om boende enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade x 1,25 + antal beslut om familjehem enligt 9 § 8 lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade x 0,45).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,25.
Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,45.

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade = nettokostnader från rad 5133 enligt räkenskapssam-
mandraget / (antal beslut enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade + antal beslut enligt 3 § lagen (1993:389) om assistanser-
sättning x 0,50).

Personlig assistans enligt lagen om assistansersättning = genomsnittskost-

naden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade x 0,50.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt räkenskapssam-
mandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

background image

5

SFS 2008:776

�vriga insatser

Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt räkenskapssamman-
draget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,55 + antal beslut enligt 9 § 5 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 3 la-
gen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut en-
ligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,10).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,55.
Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.
Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.
Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,10.

Standardkostnadsberäkning

Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande formel:
S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x kt + AS x as
+ LS x ls + KP x kp + PAK x pak + PAF x paf + FK,
där förkortningar förklaras som
S = standardkostnad,
BV = bostad med särskild service för vuxna,
bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar,
bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FH = boende i familjehem,
fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
DV = daglig verksamhet,
dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år,
kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
AS = avlösarservice i hemmet,
as = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
LS = ledsagarservice,
ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KP = biträde av kontaktperson,
kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAK = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade exklusive perso-
ner med både sådan insats och insatsen bostad med särskild service för
vuxna,
pak = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAF = biträde av personlig assistent beslutad av Försäkringskassan enligt la-
gen (1993:389) om assistansersättning,
paf = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt lagen
om assistansersättning.

background image

6

SFS 2008:776

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1993:389) om assistans-
ersättning.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt lagen om assistansersättning.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för an-
ställda som är 26 till 64 år 2007 enligt Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 07:76.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J)
+ 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ersatta via den första beräknade standardkostnaden för
2007 multiplicerad med 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) � (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad

Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standard-
kostnaden multipliceras med personalkostnadsindex. Produkten multiplice-

background image

7

SFS 2008:776

ras därefter med nettoprisindex och en korrigeringsfaktor för att summan av
standardkostnaderna, inklusive personalkostnadsindex, efter uppräkning
med nettoprisindex ska överensstämma med kommunernas sammanlagda
nettokostnader, uppräknade till utjämningsårets prisnivå. Produkten divide-
ras med antalet invånare = S x PK-IX x nettoprisindex x korrigeringsfaktorn
/ antalet invånare i kommunen.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008