SFS 2008:777 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

080777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2004:881) om kom-

munalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:777

Utkom från trycket
den 7 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:777

Bilaga

1

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

5 333

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

468

� Grundskola

8 076

Gymnasieskola

3 673

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 267

� �vrig individ- och familjeomsorg

1 679

�ldreomsorg

8 274

Beloppen avser år 2007.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 16 920 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2007.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 379 kronor per invånare. Be-
loppet avser år 2007.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (3,0) och 2009 (2,4).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret: be-
byggelsestruktur.

1

Senaste lydelse 2007:1271.

background image

3

SFS 2008:777

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008