SFS 2008:778 Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar

080778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver

1

följande.

1 §

Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt bidrag (åter-

etableringsstöd) till en utlänning, om

1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt

5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmel-
ser,

2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land eller en del av ett

land som på grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsätt-
ningar för återetablering av återvändande, och

3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det

land han eller hon avser att återvända till.

Med avslag enligt första stycket 1 jämställs avskrivning efter det att utlän-

ningen har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd.

2 §

Ansökan om återetableringsstöd ska ges in i nära anslutning till att an-

sökan om uppehållstillstånd avslagits.

�ven om ansökan har getts in senare än vad som anges i första stycket får

återetableringsstöd lämnas om det bedöms vara nödvändigt för att uppfylla
en internationell överenskommelse som Sverige har ingått eller om det be-
döms vara av särskild betydelse för arbetet med att främja ett självmant åter-
vändande.

3 §

�&teretableringsstöd får ges även till make eller sambo som följer med

till det land dit utlänningen avser att återvända. �&teretableringsstöd får också
ges till utlänningens medföljande barn som inte har fyllt 18 år. Om det finns
särskilda skäl får återetableringsstöd därutöver ges till annan medföljande
anhörig som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige.

4 §

�&teretableringsstöd får inte ges till den som är svensk medborgare och

inte heller till den som tidigare fått sådant stöd.

5 §

�&teretableringsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

1

Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2008:778

Utkom från trycket
den 7 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:778

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 §

�&teretableringsstöd får betalas ut med 30 000 kronor för den som har

fyllt 18 år och med 15 000 kronor för den som inte har fyllt 18 år, dock med
högst 75 000 kronor per familj. �&teretableringsstödet ska betalas ut i sam-
band med återvändandet.

7 §

Migrationsverket får besluta att återkräva återetableringsstöd helt eller

delvis, om mottagaren inte återvänder självmant eller efter återvändandet re-
ser in olagligt i Sverige. Detsamma gäller om mottagaren genom oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att återetableringsstöd fel-
aktigt har lämnats eller har lämnats med för högt belopp.

8 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008 och gäller till och

med den 31 december 2010. Genom förordningen upphävs förordningen
(2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)