SFS 2008:780 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:406) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (1984:406) om stämpelskatt

vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

17 §

1

Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighets-

registrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till
Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestäm-
melserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar än pantbrev även
innan skatten har betalats.

Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Lantmäteriet får även i

andra fall än som avses i första stycket lämna ut pantbrev innan skatten har
betalats, om Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betal-
ning får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.
Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stäm-

pelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriet omedelbart göra
framställning om indrivning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:700.

SFS 2008:780

Utkom från trycket
den 7 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008