SFS 2008:781 Förordning om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

080781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:575) om
protokollföring m.m. vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1979:575) om protokoll-

föring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

1

dels

att 17 och 20 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 16, 18, 19 och 29 §§ ska ha följande lydelse.

16 §

2

Rätten får förordna att en utsaga av ett vittne eller en sakkunnig ska

dokumenteras genom en ljudupptagning. En sådan utsaga behöver inte an-
tecknas i protokollet.

18 §

Minnesanteckningar ska tas in i akten i målet.

19 §

En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att målet har

avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft.

29 §

När ett mål har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft, får ur

akten gallras minnesanteckningar, dubbletter av handlingar samt sådana föl-
jebrev och delgivningskvitton som inte innehåller någon uppgift av bety-
delse.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om gallring av akter utöver det som

följer av första stycket och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av
akter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 17 § 1991:164.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:781

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008