SFS 2008:782 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

080782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:271) om mål och
ärenden i allmän domstol;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:271) om mål och

ärenden i allmän domstol

1

dels

att 19 § ska upphöra att gälla,

dels

att 20 § och rubriken närmast före 19 § ska ha följande lydelse.

Ljud- och bildupptagningar m.m.

20 §

En ljudupptagning eller ljud- och bildupptagning ska gallras senast

sex veckor efter det att målet eller ärendet har avgjorts genom en dom eller
ett beslut som har vunnit laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av 19 § 2000:363.

SFS 2008:782

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008