SFS 2008:783 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

080783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1996:379) med hovrättsin-

struktion

1

ska ha följande lydelse.

16 §

2

En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av mål och

ärenden. Han eller hon får dock inte

1. besluta om handräckning i tvistemål eller användning av tvångsmedel i

brottmål, när fråga om detta väcks i hovrätten,

2. hålla muntliga förhör enligt 52 kap. 11 § rättegångsbalken,
3. avvisa utredning,
4. avvisa ombud, biträden eller försvarare,
5. döma ut viten eller andra påföljder med anledning av att förelägganden

inte följs,

6. förordna om annan personutredning än som avses i lagen (1991:2041)

om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

7. besluta i fråga om inhämtande av yttrande av en sakkunnig enligt

22 kap. 12 § miljöbalken eller 16 kap. 3 § andra stycket fastighetsbildnings-
lagen (1970:988), och

8. besluta i fråga om undersökning enligt 22 kap. 13 § miljöbalken eller

15 § lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

Om det finns särskilda skäl ska domaren till avdelningen hänskjuta en

fråga som han eller hon är behörig att pröva.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2001:984.

2

Senaste lydelse 2003:325. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:783

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008