SFS 2008:784 Förordning om upphävande av förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

080784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1999:856) om
försöksverksamhet med videokonferens i
rättegång;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:856) om försöksverksam-

het med videokonferens i rättegång ska upphöra att gälla vid utgången av
oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:784

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

2*

SFS 2008:781�794

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008