SFS 2008:786 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

080786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden
i arrendenämnd och hyresnämnd;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att 10 och 11 §§ samt rubriken närmast före 10 §

förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska
ha följande lydelse.

Ljudupptagningar m.m.

10 §

Vid ett sammanträde med nämnden ska en berättelse som lämnas i

bevissyfte dokumenteras genom en ljudupptagning eller, i den omfattning
berättelsen kan antas ha betydelse i ärendet, skrivas ned.

Om berättelsen skrivs ned, ska parterna och den som har hörts genast få

tillfälle att kontrollera det som har skrivits. Den som har lämnat berättelsen
ska tillfrågas om han eller hon har något att invända mot innehållet. En in-
vändning som inte leder till någon ändring ska antecknas. Därefter får det
som skrivits inte ändras.

11 §

1

En ljudupptagning ska gallras senast sex veckor efter det att ärendet

har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

�ndringen innebär bl.a. att första och andra styckena upphävs.

SFS 2008:786

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008