SFS 2008:788 Förordning om upphävande av förordningen (2007:773) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning

080788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:773) om
dokumentation av muntlig bevisning genom ljud-
och bildupptagning;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:773) om dokumentation av

muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning ska upphöra att gälla vid
utgången av oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:788

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008