SFS 2008:789 Förordning om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid domstolssammanträde

080789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om användning av ljudöverföring och ljud- och
bildöverföring vid domstolssammanträde;

utfärdad den 25 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljud-

överföring eller ljud- och bildöverföring ska, om arbetets behöriga gång och
förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande
för den som ska delta i ett domstolssammanträde genom ljudöverföring eller
ljud- och bildöverföring.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008. Genom förord-

ningen upphävs förordningen (1996:272) om användningen av telefon vid
domstolssammanträde.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:789

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008