SFS 2008:790 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

080790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 2 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att bilagorna 1 och 2 till förordningen (2008:193)

om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK-PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:790

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:790

Bilaga 1 Ersättningsregler

1

1

Senaste lydelse 2008:432.

1001

Basundersökning

�

101, 102, 103, 104, 105, 106,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
141, 161, 162, 163, 191

1301

Mindre omfattande under-
sökning

�

103, 105, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 141, 161, 162, 163,
191

1302

Utredning, omfattande

�

104, 105, 106, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 141, 161, 162,
163, 191

3042

Mucosit (inflammation i
slemhinnan runt implantat)

�

162, 203, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 491, 492

3043

Parodontit (akut, aggressiv,
med genetisk koppling och
kronisk tandlossning)

�

162, 203, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 401, 402, 403,
404, 441, 442, 491, 492

3044

Peri-implantit

�

162, 301, 302, 303, 311, 341,
342, 362, 405, 429, 441, 443,
491, 492, 882

3045

Pericoronit

�

301, 302, 362, 401, 402, 403,
404, 405, 491

3046

Andra sjukdomar och till-
stånd i tandköttet och väv-
naderna kring tänder och
tandimplantat

�

162, 163, 301, 302, 303, 311,
341, 342, 362, 401, 402, 403,
404, 405, 441, 442, 443, 491,
492

3051

Sjukdomar i tandpulpan
och de periradikulära väv-
naderna

C.1

163, 301, 302, 303, 362, 401,
402, 403, 404, 405, 491, 501,
502, 503, 504, 521, 522, 523,
541, 591

3061

Luxation av tand vid
trauma

�

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491

4073

Omfattande defekt i tand p.g.a.
erosion in i dentinet på lingual-
ytan

D.1, D.2, D.3, D.5

202, 203, 204, 301, 302, 303,
311, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 501, 502, 503, 504,
521, 522, 523, 591, 801, 802,
803, 891

4074

Defekt i tand p.g.a. extern
resorbtion

D.4, D.5

362, 401, 402, 403, 404, 405,
441, 491, 492, 701, 702, 703,
704, 705

4075

Infraocklusion

D.4, D.5

362, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707

4076

Infraocklusion där minst
1/3 av kronhöjden är under
ocklusionsplanet

D.1, D.5

362, 401, 402, 403, 404, 405,
491
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707
eller
b) 801, 802, 803, 891

background image

3

SFS 2008:790

4077

Mineraliseringsstörning med
defekt av ringa omfattning

D.4, D.5
Ersättningsberättigande endast
för tand i position 3-3.

362, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707

4078

Extremt missfärgad tand

D.1, D.5
Ersättningsberättigande endast
för tandsubstans på rotfylld
tand i position 3-3 i överkäken.
Missfärgningen ska vara mör-
kare än mörkaste färg på en
Vita-skala (Lumin®Vacuum-
Farbskala, Vita Zahnfabrik, H.
Rauter GmbH & Co., Bad
Säckingen, Tyskland) samt av-
vika minst fyra steg jämfört
med omgivande tänder.

362, 801, 802, 803, 891

4079

Symptomgivande sprickbild-
ning i kuspar

D.2, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 591, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707,
708

4080

Substansförlust i tand. Fraktur
av kronsubstans.

D.2, D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708

4081

Omfattande substansförlust i
tand. Fraktur av kronsubstans.

D.1, D.2, D.3, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

4471

Bristande kontaktpunkt mellan
två tänder

D.4, D.5
Villkoret är att minst en av de
approximala tandytorna har en
fyllning.

341, 362, 401, 402, 403, 404,
405, 491, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708

4771

Förlust av fyllningsmaterial,
fyllningsfraktur utan samtidig
karieslesion

D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708

4772

Omfattande förlust av fyll-
ningsmaterial, fyllningsfraktur

D.1, D.2, D.3, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 501, 502,
503, 504, 521, 522, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 891

4881

Lossnad fasad på krona

D.4, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 701, 702,
703, 704, 705, 811, 891

4882

Lossnad krona eller frakture-
rad krona. Med krona avses la-
boratorieframställd krona/onlay
eller laboratorieframställd
emaljretinerad konstruktion.

D.1, D.2, D.3, D.5

301, 302, 303, 362, 401, 402,
403, 404, 405, 491, 523, 591
och
a) 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708
eller
b) 801, 802, 803, 811, 891

background image

4

SFS 2008:790

För reparativ vård gäller generellt följande villkor för ersättning.

Reparativ vård är ersättningsberättigande endast vid en aktiv skada.
Med aktiv skada avses
� dentinkariesangrepp som måste åtgärdas,
� fraktur av sådan omfattning att den måste åtgärdas med reparation,
� abrasion med pågående slitage, eller
� pågående erosion.

För reparativ vård gäller vidare

dels

de villkor som anges specifikt för olika

diagnoser/tillstånd,

dels

, i den mån det anges för respektive diagnos/till-

stånd, följande villkor för ersättning.

D.1

Dokumentation

Om kronterapi utförs ska diagnos/tillstånd dokumenteras med röntgen, foto
eller modell innan åtgärden påbörjas.

D.2

Undantag rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandlingsåtgärder (500-åtgärder) är inte ersättningsberättigande för
tand i position 8.

D.3

Kronregel

Vid en omfattande defekt är kronterapi ersättningsberättigande för tand i po-
sition 1�6 eller i position 7 förutsatt att tand 6 i aktuell kvadrant saknas och
antagonist finns.

Med antagonist menas naturlig tand, rekonstruktion på tand/implantat, el-

ler protestand i motstående käke, vilken ger tuggkontakt mot tand i position
7 i aktuell kvadrant.

Omfattande defekt innebär a) att defekten omfattar minst fyra av fem ytor

på premolar/molar och tre av fyra ytor på framtand/hörntand samt inbegriper
incisalskäret, eller b) att 2/3 av tandens kronvolym är förlorad. Defekt inbe-
griper även ytor som har ersatts av fyllningsmaterial.

Omfattande defekt vid abrasion och tandslitage innebär att dentinet blot-

tats och att tandens kliniska krona reducerats med minst 1/3.

Omfattande defekt vid erosion innebär att dentinet på lingual- och ocklu-

salytan har blottats och en övervägande del av emaljen har försvunnit.

D.4

Utbyte av åtgärd, krona

Om patienten väljer en behandling i form av en krona (åtgärd 801 och 802
eller åtgärd 801 och 803), beräknas tandvårdsersättning för åtgärd 703 om
defekten avser en fram- eller hörntand, eller för åtgärd 706 om defekten av-
ser en molar eller premolar. Tandvårdsersättning beräknas dock på det lägsta
av följande tre belopp: referenspriset för den ersättningsberättigande åtgär-
den (703 för fram- eller hörntand, 706 för molar eller premolar), eller refe-
renspriserna eller vårdgivarens priser för den aktuella patienten för de fak-
tiskt utförda åtgärderna (åtgärd 801 och 802 eller åtgärd 801 och 803).

background image

5

SFS 2008:790

E. Rehabiliterande och habiliterande vård

Diagnos-
kod

Diagnos/tillstånd

Villkor för ersättning
(kodförklaring, se nedan)

Koder för
ersättningsberättigande
tandvårdsåtgärder
(kodförklaring, se bilaga 2)

5001

Helt tandlös underkäke

E.2, E.3, E.7, E.8, E.9

362, 423, 424, 425, 426, 491,
492, 827, 829, 865, 871, 874,
878, 891

5002

Helt tandlös överkäke

E.2, E.3, E.7, E.8, E.9

362, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 430, 491, 492, 828, 829,
861, 862, 863, 871, 872, 873,
874, 875, 876, 878, 891

5005

Partiell tandlöshet oavsett antal
tänder och där tandlöshetstill-
ståndet ska åtgärdas med avtag-
bar protes

E.5, E.8, E.9, E.11
Urtagskrona (åtgärd 801 och
802 eller 803) ersätts där det
behövs.

362, 801, 802, 803, 806, 808,
821, 822, 823, 824, 825, 826,
827, 828, 829, 835, 891

5011

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
5�8 saknas

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Behandling med tandstödd bro
(åtgärderna 801x2, 804x1, vid
rotfyllda stödtänder 802 och/el-
ler 803 (högst 2 totalt)) med
högst två stöd (åtgärd 801) och
ett broled (åtgärd 804) distalt
placerat är ersättningsberätti-
gande.

362, 801(högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1), 891

5012

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
4�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Behandling med tandstödd bro
(åtgärd 801�804) med två stöd
(åtgärd 801) och ett hängande
broled (åtgärd 804) är ersätt-
ningsberättigande.

Vid implantatstödd protetik

är högst två implantat (åtgärd
851) ersättningsberättigande.
Hängande broled (åtgärd 853)
är inte en ersättningsberätti-
gande åtgärd.

362, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 801
(högst 2), 802 eller 803
(högst 2 totalt), 804 (högst 1),
851 (högst 2), 852 (högst 2),
891

5013

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
3�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst två implantat (åtgärd
851) och ett hängande broled
(åtgärd 853) ersättningsberätti-
gande.

362, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 801
(högst 2), 802 eller 803
(högst 2 totalt), 804 (högst 1),
851 (högst 2), 852 (högst 2),
853 (högst 1), 891

5014

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
2�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och ett hängande broled (åtgärd
853) eller högst två implantat
och två hängande broled ersätt-
ningsberättigande.

362, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 801
(högst 2), 802 eller 803
(högst 2 totalt), 804 (högst 1),
851 (högst 3 enligt villkor),
852 (högst 3 enligt villkor),
853 (högst 2 enligt villkor),
891

background image

6

SFS 2008:790

5015

Enkelsidig friändstandlöshet
där samtliga tänder i position
1�8 saknas

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
Vid implantatstödd protetik är
högst tre implantat (åtgärd 851)
och två hängande broled (åt-
gärd 853) eller högst två im-
plantat och tre hängande broled
ersättningsberättigande.

362, 891
och
a) 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 1)
eller
b) 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 851
(högst 3 enligt villkor), 852
(högst 3 enligt villkor), 853
(högst 3 enligt villkor)

5033

Tvåtandslucka inom position
5-5

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Vid tandlöshet i position 5 och
6 kan bron utsträckas till posi-
tion 7.

362, 801 (högst 2), 802 eller
803 (högst 2 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 2), 891

5034

Tretandslucka. Avsaknad av tre
bredvidliggande tänder varav
minst en inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801�805) är ersätt-
ningsberättigande vid tretands-
lucka enligt följande. Saknade
tänder inom position 5-5 ersätts
med ett hängande led (åtgärd
804) per saknad tand. Ett eller
två brostöd (åtgärd 801) på var
sida om tandluckan ersätts. Vid
tandlöshet i position 4, 5 och 6
kan bron utsträckas till position
7. Saknas tre tänder i position
5, 6 och 7 är tandstödd bro med
två stöd (åtgärd 801) och ett
hängande led (åtgärd 804) er-
sättningsberättigande.

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�424, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst
två implantat (åtgärd 851) då
två bredvidliggande tänder sak-
nas inom position 5-5 och med
två implantat (åtgärd 851) och
ett hängande broled (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position
5-5.

362, 421, 422, 423, 424, 427,
428, 430, 491, 492, 801
(högst 4), 802 eller 803
(högst 4 totalt), 804 (högst 3),
805 (högst 4), 851 (högst 2),
852 (högst 2), 853 (högst 1),
891

5035

Fyr- eller flertandslucka. Av-
saknad av fyra eller fler bred-
vidliggande tänder varav minst
två inom position 5-5.

E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11
�&tgärd för tandstödd bro (åt-
gärderna 801-805) är ersätt-
ningsberättigande vid fyr- eller
flertandslucka enligt följande.
Saknade tänder inom position
5-5 ersätts med ett hängande
led (åtgärd 804) per saknad
tand. Ett eller två brostöd (åt-
gärd 801) på var sida om tand-
luckan ersätts.

362, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 491, 492,
801 (högst 4), 802 eller 803
(högst 4 totalt), 804 (högst 4),
805 (högst 4), 851 (högst 5
enligt villkor), 852 (högst 5
enligt villkor), 853 (högst 5
enligt villkor), 861, 862, 863,
864, 865, 867, 891

background image

7

SFS 2008:790

Implantatstödd protetik (åt-

gärderna 421�426, 851�853) är
ersättningsberättigande enligt
följande. Saknade tänder inom
position 5-5 ersätts med högst

� två implantat (åtgärd 851)

när två bredvidliggande tänder
saknas inom position 5-5,

� två implantat (åtgärd 851)

och ett hängande led (åtgärd
853) när tre bredvidliggande
tänder saknas inom position
5-5,

� tre implantat och ett häng-

ande led eller två implantat och
två hängande led när fyra bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� tre implantat och två häng-

ande led eller två implantat och
tre hängande led när fem bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fyra implantat och två

hängande led eller tre implantat
och tre hängande led när sex
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fyra implantat och tre

hängande led eller tre implantat
och fyra hängande led när sju
bredvidliggande tänder saknas
inom position 5-5,

� fem implantat och tre

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fyra häng-
ande led eller tre implantat och
fem hängande led när åtta bred-
vidliggande tänder saknas inom
position 5-5,

� fem implantat och fyra

hängande led i överkäken eller
fyra implantat och fem häng-
ande led när nio bredvidlig-
gande tänder saknas inom
position 5-5.

När tio bredvidliggande tän-

der saknas inom position 5-5
ersätts helkäksimplantat mot-
svarande diagnos/tillstånd 5001
eller 5002.

5036

Entandslucka inom position 5-5
där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Bron kan utsträckas med ett
stöd åt aktuell sida om något av
brostöden inte bedöms ge till-
räckligt god långsiktig prognos
för konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804, 805
(högst 4), 891

background image

8

SFS 2008:790

Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgärd
801�805) med högst två stöd
(åtgärd 801) på var sida om
tandluckan.

5037

Tvåtandslucka inom position
5-5 där ändstödet är bräckligt

E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.9,
E.11
Bron kan utsträckas med ett
stöd åt aktuell sida om något av
brostöden inte bedöms ge till-
räckligt god långsiktig prognos
för konstruktionen p.g.a.:

� rotfyllt stöd med bräcklig

rot,

� kort rot,
� parodontal nedbrytning,
� ogynnsam påbitning, eller
� kort/bräcklig klinisk krona.
Ersättningsberättigande åt-

gärd är tandstödd bro (åtgär-
derna 801�805) med högst två
stöd (åtgärd 801) på var sida
om tandluckan. Vid tandlöshet i
position 5 och 6 kan bron ut-
sträckas till position 7.

362, 801 (högst 4), 802 eller
803 (högst 4 totalt), 804
(högst 2), 805 (högst 4), 891

5041

Ofullständig rotfyllning

E.1
Ett villkor för ersättning är att
tanden ska bli föremål för res-
taurerings- eller rehabiliterings-
åtgärd.

362, 401, 402, 403, 404, 405,
491, 501, 502, 503, 504, 521,
522, 523, 541, 591

5042

Partiell tandlöshet vid abraderat
bett där betthöjd behöver son-
deras

Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande för
abraderat bett motsvarande 1/3
av kronhöjden på affekterade
tänder och där sonderande be-
handling och betthöjdsbestäm-
ning behöver utföras.

362, 605, 691, 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 807,
891

5043

Partiell tandlöshet hos patient
med sviktande hälsa

E.5, E.9
Semipermanent bro är ersätt-
ningsberättigande för patient
med sviktande hälsa, vars häl-
sotillstånd förhindrar att hela
tandvårdsbehovet kan tillgodo-
ses, samt vid tveksam prognos
hos restbettet och tveksam koo-
peration på grund av ohälsa.

362, 802, 803, 807, 891

5044

Partiell tandlöshet i bett med
tveksam prognos

E.5, E.9
Semipermanent bro är ersätt-
ningsberättigande för bett med
tveksam prognos eller då ingen
ytterligare protetisk behand-
ling planeras.

362, 802, 803, 807, 891

background image

9

SFS 2008:790

5045

Partiell tandlöshet där utvärde-
ring av kariologisk, endodon-
tisk, bettfysiologisk eller
parodontal behandling behöver
göras före permanent rehabili-
tering

E.5, E.9
Temporär semipermanent bro
är ersättningsberättigande vid
partiell tandlöshet där utvärde-
ring av behandling av karies,
rotbehandling eller behandling
av käkfunktionsstörning behö-
ver göras under en längre tid,
p.g.a. att prognosen är osäker
för den permanenta behand-
lingen.

362, 802, 803, 807, 891

5061

Parodontalt skadat bett med be-
hov av protetisk stabilisering
eller ersättning. Parodontalt ej
sanerat bett.

E.5, E.9
Ersättningsberättigande förut-
satt ökad tandmobilitet av
minst grad II samt benförlust på
motsvarande minst halva rot-
höjden på 70% av antalet tän-
der i aktuell käke regio 6-6.
70% av 12 eller 11 tänder mot-
svarar 8 tänder, av 10 tänder
motsvarar 7 tänder, av 9 eller 8
tänder motsvarar 6 tänder, av 7
tänder motsvarar 5 tänder och
av 6 tänder motsvarar 4 tänder.

362, 492, 802, 803, 807, 821,
823, 891

5062

Parodontalt skadat bett med be-
hov av protetisk stabilisering
eller ersättning. Parodontalt sa-
nerat bett.

E.5, E.9
Ett villkor för ersättning är att
patienten har genomgått par-
odontal sanering och att sjuk-
domsprogressionen har
avstannat.

Ersättningsberättigande vid

behandlad parodontit, förutsatt
ökad tandmobilitet av minst
grad II samt benförlust på mot-
svarande minst halva rothöjden
på 70% av antalet tänder i aktu-
ell käke regio 6-6. 70% av 12
eller 11 tänder motsvarar 8 tän-
der, av 10 tänder motsvarar 7
tänder, av 9 eller 8 tänder mot-
svarar 6 tänder, av 7 tänder
motsvarar 5 tänder och av 6
tänder motsvarar 4 tänder.

362, 492, 801, 802, 803, 804,
808, 821, 824, 825, 826, 891

5443

Trasig eller illapassande protes
hel käke, i behov av reparation

�

301, 302, 303, 362, 821, 831,
832, 833, 834, 835, 891

5445

Fraktur eller skada i fastsit-
tande brokonstruktion (täcker
då även in då ett stöd har be-
hövt extraheras under bron och
kronan byggs om till en pontic
chairside)

�

301, 302, 303, 362, 701, 702,
703, 704, 705, 811, 812, 813,
814, 891

background image

10

SFS 2008:790

E.3

Fabrikat

Fabrikat på använt implantat ska anges.

E.4

Utbyte av åtgärd, implantat

Om patienten vid diagnos/tillstånd 5011, 5031 eller 5036 väljer en behand-
ling i form av ett singelimplantat (åtgärderna 421, 422, 851, 852), beräknas
tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande
belopp:

1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x1,
2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella

patienten, och

3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.
Om patienten vid tvåtandslucka (diagnos/tillstånd 5033 eller 5037) väljer

en behandling i form av implantat (åtgärderna 421�424, 851, 852) beräknas
tandvårdsersättning utifrån ett belopp som motsvarar det lägsta av följande
belopp:

1. referenspriserna för åtgärderna 801x2 och 804x2,
2. vårdgivarens priser för de faktiskt utförda åtgärderna för den aktuella

patienten, och

3. referenspriserna för de faktiskt utförda åtgärderna.
Tandvårdsersättning beräknas vid entandslucka för ett stöd på vardera si-

dan om luckan och ett hängande broled. Tandvårdsersättning beräknas vid
tvåtandslucka för ett stöd på vardera sidan om luckan och två hängande bro-
led. För diagnos/tillstånd 5011 beräknas ersättningen på två stöd framför fri-
ändstandlösheten och ett hängande broled.

E.5

Fast protetik som görs om

Inom två år efter slutförande av protetiska åtgärder 801�804, 808, är ny åt-
gärd 801�804, 808 eller åtgärd 421�428, 430, 851�853, 861�863, 865 eller
871�873 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.

5446

Fraktur, annan skada eller sli-
tage i implantatkonstruktion.
Skadade komponenter i im-
plantatkonstruktion. Käke med
delimplantat inom position 5-5
där samtliga kvarvarande tän-
der 5-5 förlorats och konstruk-
tionen utökas till ett helkäks-
implantat (åtgärd 864, 867).

E.2, E.3, E.6, E.7, E.9

301, 302, 303, 362, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428,
429, 430, 491, 492, 821, 822,
823, 824, 825, 852, 853, 864,
867, 874, 875, 876, 877, 878,
881, 882, 883, 884, 885, 886,
887, 888, 889, 891

5901

Bett och tandpositionsavvikelse
orsakad av parodontal sjukdom

E.10
Framtändernas position har på-
tagligt förändrats p.g.a. par-
odontal sjukdom. Elongation av
tänder, solfjäderformad sprid-
ning, traumatisk påbitning som
ej kan korrigeras med bettslip-
ning.

901, 902, 903, 904, 905, 906,
907, 908, 990

background image

11

SFS 2008:790

E.6

Implantat som görs om, del av käke

Inom två år efter slutförande av implantatkirurgiska åtgärder 421�428 samt
protetiska åtgärder 851�853 är ny åtgärd 421�428, 851�853 eller åtgärd
801�804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition eller för ett
stöd på vardera sida vid en- eller tvåtandslucka och två stöd på vardera sidan
vid tre- eller fyrtandslucka.

background image

12

SFS 2008:790

Bilaga 2 Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med
referenspriser

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

105

Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av
behandlingsresultat, utförd av tandhygienist

�&tgärden tillämpas

� som en kompletterande parodontal undersökning efter åtgärd 101,
� vid utvärdering av behandlingsresultat,
� vid undersökning av akuta tillstånd hänförliga till tandhygienistens

kompetensområde, samt

� vid fördjupad kariesutredning inklusive kostanamnes.
�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 102 för samma patient un-

der samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

440

106

Specialistutredning, konsultationsåtgärd

�&tgärden kan enbart debiteras för en patient som remitterats till tandlä-
kare med erkänd odontologisk specialistkompetens. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 101, 103 eller 104 för samma patient under
samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, dag och behandlare.

950

120

Röntgenåtgärder

I samtliga röntgenåtgärder ingår exponering, framtagning, analys, lag-
ring av bilder samt skriftlig dokumentation.

�

124

Panoramaröntgen

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 123 eller 126 för samma pa-
tient under samma dag och vid samma mottagning.

455

125

Röntgenundersökning, extraoral

�&tgärden kan användas vid samtliga extraorala röntgenundersökningar.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och be-
handlare.

430

126

Röntgenundersökning, omfattande

�&tgärden innefattar intraoralt helstatus och panoramaröntgen expone-
rade samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte kombi-
neras med åtgärd 121, 122, 123 eller 124 för samma patient under
samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden är ersättningsberätti-
gande högst en gång per patient och ersättningsperiod.

830

141

Studiemodeller, för behandlingsplanering

�&tgärden innefattar studiemodeller avseende båda käkarna och index.
�&tgärden kan endast debiteras när studiemodeller behövs för behand-
lingsplanering. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient,
dag och behandlare.

500

161

Salivsekretionsmätning

�&tgärden innefattar

� information om provtagningen,
� insamlande av saliv,
� mätning av sekretionsvärden,
� dokumentation, samt
� eventuellt remissvar.
�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och be-

handlare.

370

background image

13

SFS 2008:790

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

�&tgärden innefattar endast laboratoriekostnaden. �&tgärden kan inte de-
biteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

225

163

Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD)

�&tgärden innefattar tagande av biopsi samt kostnaden för den histolo-
giska analysen, dokumentation samt skriftligt svar. �&tgärden kan inte
debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

1 305

191

Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden avser konsultation. �&tgärden kan endast debiteras av specia-
list i oral radiologi och kan enbart debiteras för en patient som remitte-
rats till sådan specialist. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, dag och behandlare.

635

203

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning

�&tgärden innefattar

� polering för avlägsnande av bakteriebeläggningar/biofilm med ro-

terande instrument eller motsvarande och polerpasta,

� avlägsnande av supragingival tandsten,
� approximal rengöring, samt
� erforderlig fluorbehandling.
�&tgärden omfattar cirka 30 minuter behandlingstid. �&tgärden kan

inte kombineras med åtgärd 101, 102, 103, 104, 105, 301, 302, 303,
311, 321, 341 eller 342 för samma patient under samma dag och med
samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per pa-
tient, dag och behandlare.

335

204

Profylaxskena, per skena

�&tgärden innefattar avtryckstagning samt framställning, utprovning
och utlämning av skena. �&tgärden kan inte debiteras mer än två gånger
per patient, dag och behandlare.

550

440

Parodontalkirurgiska åtgärder

�

441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid
peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle

�&tgärden innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning
av lambå. �&tgärden kan även användas för korrigerande mjukvävnads-
kirurgi, såsom återställande av papill, frenulumplastik vid preprotetisk
friläggning med lambå, eller separation och extraktion av del av molar
vid behandling av paradontal/apikal sjukdom inklusive tillputsning av
kvarvarande rot/rötter. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per
patient, dag och behandlare.

1 705

442

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per
operationstillfälle

�&tgärden avser omfattande parodontal operation vid tre tänder eller
fler och innefattar mekanisk infektionsbekämpning med uppfällning av
lambå. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och
behandlare.

3 415

background image

14

SFS 2008:790

600 Bettfysiologiska åtgärder

�&tgärds-
kod

�&tgärd

Referens-
pris (kronor)

604

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena

�&tgärden innefattar avtryck i båda käkar, index, anpassning och inslip-
ning, samt uppföljning av skenans funktion och effekt upp till tre må-
nader efter utlämnandet. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång
per patient, dag och behandlare.

1 910

605

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena

Innefattar laboratorieframställd skena såsom stabiliseringsskena, sho-
reskena, molarstödsskena, avslappningsskena eller ledortopedisk
skena. �&tgärden innefattar avtryck, anpassning och inslipning samt
uppföljning av dess funktion och effekt upp till tre månader efter ut-
lämnandet. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag
och behandlare.

3 010

691

Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per
behandlingstillfälle

�&tgärden kan endast debiteras av specialist i bettfysiologi och kan en-
bart debiteras för en patient som remitterats till sådan specialist. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och behandlare.

125

821

Protestand, per styck

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 827, 828, 829 eller 861-877
för samma patient under samma dag och med samma behandlare.

50

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

�&tgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp
till en månad efter slutförande av åtgärden. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, käke, dag och behandlare.

3 145

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

�&tgärden innefattar bockade klamrar samt kontroll och justering upp
till en månad efter slutförande av åtgärden. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, käke, dag och behandlare.

4 215

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

�&tgärden innefattar gjutna klamrar och klamrar i draget material.

8 715

828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade
tänder

�ven dentalt stödd täckprotes kan debiteras enligt denna åtgärd.

5 830

829

Immediatprotes, hel käke

�&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke, dag och
behandlare.

5 830

background image

15

SFS 2008:790

Reparation av avtagbar protes

�

831

Justering av avtagbar protes

�&tgärden innefattar justering av tidigare utförd protes, såsom justering
av klamrar, avslipning av överextenderade delar och inslipning. �&tgär-
den kan inte debiteras mer än en gång per patient, dag och mottagning.

300

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

�&tgärden innefattar lagning av protes utan avtryck, tillsättning av los-
sad protestand m.m. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per
patient, käke, dag och mottagning.

1 010

833

Rebasering av protes

�&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 834 eller 835 för samma pa-
tient under samma dag och vid samma mottagning. �&tgärden kan inte
debiteras mer än en gång per patient, käke, dag och mottagning.

2 035

834

Lagning av protes där avtryck krävs

�&tgärden innefattar lagning där avtryck krävs, såsom tillsättning av ny
tand, ny klammer eller flyttning av klammer. �&tgärden kan inte kombi-
neras med åtgärd 832, 833, 835, 836 eller 837 för samma patient under
samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debiteras
mer än en gång per patient, käke, dag och mottagning.

1 610

835

Rebasering och lagning av protes

�&tgärden innefattar rebasering och samtidig lagning av protes där av-
tryck krävs. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 833, 834,
836 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma be-
handlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke,
dag och mottagning.

2 590

836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

�&tgärden innefattar komplicerad lagning där svetsning av nya stöd el-
ler fästen behövs. �&tgärden kan inte kombineras med åtgärd 832, 834,
835 eller 837 för samma patient under samma dag och med samma be-
handlare. �&tgärden kan inte debiteras mer än en gång per patient, käke,
dag och mottagning.

3 080

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny
del utförs vilken svetsas till befintlig protes

�&tgärden innefattar komplicerad lagning där uppvaxning och gjutning
av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes. �&tgärden kan inte
kombineras med åtgärd 832, 834, 835 eller 836 för samma patient un-
der samma dag och med samma behandlare. �&tgärden kan inte debite-
ras mer än en gång per patient, käke, dag och mottagning.

5 600

Protetiska åtgärder vid implatatbehandling

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008