SFS 2008:791 Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

080791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag
till kommunal energi- och klimatrådgivning;

utfärdad den 2 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1997:1322) om

bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ska ha följande lydelse.

2 §

1

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt

anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimat-
påverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler
och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter
av personer och gods.

Bidrag lämnas endast för sådan energi- och klimatrådgivning som en

kommun ensam eller i samarbete med andra kommuner ansvarar för. Energi-
och klimatrådgivningen ska organiseras så att opartiskhet och frihet från
kommersiella intressen garanteras.

Energi- och klimatrådgivningen får riktas till
1. hushåll, företag och organisationer, och
2. kommuner avseende deras egna byggnader, fastigheter och transporter.
Energi- och klimatrådgivningen får inte omfatta besiktningsverksamhet

eller delaktighet vid upprättandet av energideklarationer enligt lagen
(2006:985) om energideklaration för byggnader.

Den som utför energi- och klimatrådgivning ska delta i de basutbildningar

för energi- och klimatrådgivare som anordnas av Statens energimyndighet.
Basutbildningarna ska innehålla de moment som Statens energimyndighet
meddelar föreskrifter om.

4 §

2

Ansökan om bidrag ska göras av kommunen och får avse högst tre år.

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av den
verksamhet som planeras och i övrigt innehålla de uppgifter som Statens
energimyndighet bestämmer. Ansökan ska ha kommit in till Statens energi-
myndighet senast den 1 november året före det år som ansökan avser.

Senast den 15 januari det år som ansökan avser ska ansökan kompletteras

med en av kommunen godkänd verksamhetsplan för rådgivningen. Om en
ansökan om bidrag avser mer än ett år ska en sådan verksamhetsplan årligen
skickas in till Statens energimyndighet för vart och ett av åren.

1

Senaste lydelse 2007:1441.

2

Senaste lydelse 2007:1441.

SFS 2008:791

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:791

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)