SFS 2008:792 Förordning om ändring i förordningen (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

080792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:568) om särskild
utbildning av lärare i yrkesämnen;

utfärdad den 2 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2005:568) om särskild ut-

bildning av lärare i yrkesämnen ska ha följande lydelse.

5 §

1

För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna förordning i

stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
7 kap. 5, 8–11, 25 och 28–31 §§ högskoleförordningen (1993:100). Det-
samma gäller 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till
5 § i samma kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som upp-
ställs i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:513.

SFS 2008:792

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008