SFS 2008:793 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

080793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 2 oktober 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet

med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur-
vetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen
gäller för utbildning som påbörjas under tiden den 1 juli 2009�den 30 juni
2014.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbild-

ning som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning

inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot,
utöver vad som får förekomma på det nationella program som närmast mot-
svarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

Villkor för huvudmannens deltagande

2 §

En kommunal huvudman deltar i försöksverksamheten genom att

Statens skolverk beslutar att en utbildning som anordnas av en kommun ska
vara riksrekryterande. Riksrekrytering enligt denna förordning får beviljas
om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som

kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är
inriktad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna förordning.

Fristående gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100)

får beviljas att delta i försöksverksamheten om de uppfyller de krav som
anges i första stycket.

Skolverket får fatta beslut enligt första och andra stycket som avser högst

20 utbildningar, varav högst tio utbildningar vid det första ansökningstillfäl-
let. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt fördelade över

SFS 2008:793

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:793

landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får varje år
högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som ingår i
försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller natur-
vetenskapliga ämnen och högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga
eller humanistiska ämnen.

Skolverkets beslut ska fattas efter samråd med Högskoleverket.

Ansökan

3 §

Ansökan om att en utbildning ska vara riksrekryterande inom ramen

för försöksverksamheten eller om att få delta i försöksverksamheten ska
lämnas in till Statens skolverk första gången senast den 1 december 2008
och därefter senast den 15 september kalenderåret före det år utbildningen
ska starta.

Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan ska

innehålla och om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan.

Gymnasieförordningens tillämplighet

4 §

De föreskrifter i gymnasieförordningen (1992:394) som avser special-

utformade program och riksrekryterande utbildning gäller för gymnasieut-
bildning som anordnas inom ramen för försöksverksamheten i tillämpliga
delar, om inte något annat följer av denna förordning.

Hur skolarbetet ska förläggas

5 §

Huvudmannen får besluta att elevernas skolarbete ska förläggas på an-

nat sätt än vad som gäller enligt 3 kap. 5 § gymnasieförordningen
(1992:394).

Urval

6 §

Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas

till ett prov som underlag för bedömning av den sökandes färdigheter eller
kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är in-
riktad mot.

Utbildningens innehåll

7 §

Utbildningen ska bedrivas som ett specialutformat program som är in-

rättat för en grupp elever.

Utöver vad som får förekomma på det nationella program som närmast

motsvarar spetsutbildningen, ska utbildningen innehålla gymnasiekurser
med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde
som spetsutbildningen är inriktad mot.

background image

3

SFS 2008:793

Betyg

8 §

I en elevs slutbetyg ska det antecknas att eleven har genomgått en ut-

bildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning. Till
slutbetyget ska fogas en beskrivning av spetsutbildningens innehåll.

Ersättning mellan huvudmän

9 §

Om en kommun har tagit in en elev på en riksrekryterande spetsutbild-

ning har den kommunen rätt till ersättning för sina kostnader för elevens ut-
bildning från elevens hemkommun enligt följande. För elever som har tagits
in på en sådan utbildning i matematik eller naturvetenskapliga ämnen ska er-
sättning ges med det belopp som motsvarar ersättning för naturvetenskaps-
programmet enligt de föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med
stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. För
elever som har tagits in på en riksrekryterande spetsutbildning i samhällsve-
tenskapliga eller humanistiska ämnen ska ersättning ges med det belopp som
motsvarar ersättning för samhällsvetenskapsprogrammet enligt nämnda
föreskrifter.

Om 9 kap. 8 a § andra stycket skollagen (1985:1100) inte kan tillämpas

när det gäller det bidrag elevens hemkommun ska lämna till en fristående
gymnasieskola, ska bidrag lämnas med det belopp som följer av första
stycket.

�verklagande

10 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

11 §

De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att med-

verka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

12 §

Statens skolverk ska senast den 1 oktober varje år med början 2010,

lämna en redovisning till Regeringskansliet av omfattningen av försöksverk-
samheten och en utvärdering av den. Skolverket ska vid utvärderingen sam-
råda med Högskoleverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008