SFS 2008:794 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

080794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 2 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 32 och 33 §§ förordningen (2008:715) om fi-

nansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verk-
samhet ska ha följande lydelse.

32 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar
som avses i 4 § 9 finansieringslagen.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap.

4 § första stycket andra meningen miljöbalken avseende anläggning för han-
tering och slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former

och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kon-
trollerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar
och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalen-

derår och med totalt högst 3 miljoner kronor per kalenderår.

33 §

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i sam-

rådsförfaranden enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 b § tredje stycket lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 § första
stycket miljöbalken över ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskriv-
ning för en anläggning för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle
samt kostnader för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring
av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa
eller miljön. Kostnaderna får omfatta lönekostnader, lokalkostnader och öv-
riga administrativa kostnader. Stödet får inte avse kostnader för information
riktad direkt till allmänheten utöver vad som avser det utökade samrådsför-
farandet. Stödet får inte avse insatser som föreningen gör efter att tolv måna-

SFS 2008:794

Utkom från trycket
den 14 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:794

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

der har förflutit från det att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskriv-
ningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken.

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast

den 1 oktober före det år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka
kostnader under året som stödet ska användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov
samt tidigare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Strålsäkerhetsmyndigheten ska vid tillämpning av 33 § även pröva an-

sökningar som avser kalenderåret 2009 och som har inkommit efter den
1 oktober 2008 men senast den 15 november 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)