SFS 2008:795 Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

080795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:683) om ändring i
rättegångsbalken;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 49 kap. 13 § rättegångsbalken i

stället för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i nämnda balk ska
ha följande lydelse.

49 kap.

13 §

För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser

annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den
tilltalade genom domen

1. som enda påföljd dömts till böter, eller
2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare

straff än fängelse i sex månader.

Har tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den

tilltalade krävs inte prövningstillstånd i den delen, om

1. ett överklagande avser frågan om den tilltalade ska dömas för den åta-

lade gärning som det enskilda anspråket hänför sig till, och

2. prövningstillstånd meddelas i den frågan eller sådant prövningstillstånd

inte krävs.

Kravet på prövningstillstånd enligt första stycket gäller inte om domen

överklagas av justitiekanslern eller en justitieombudsman.

Det som sägs i första�tredje styckena gäller även beslut som får överkla-

gas endast i samband med överklagande av dom.

För att hovrätten i brottmål ska pröva tingsrättens slutliga beslut eller be-

slut som får överklagas särskilt krävs inte prövningstillstånd.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 2008/09:JuU2, rskr. 2008/09:1.

SFS 2008:795

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008