SFS 2008:797 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

080797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 12 och 16 §§ förordningen (2002:623) om be-

handling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
ska ha följande lydelse.

12 §

1

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studie-
stödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på medium

för automatiserad behandling till Försäkringskassan.

16 §

2

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshets-

kassorna får ha direktåtkomst till de personuppgifter som enligt 12 § får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling, med undantag för upp-
gifter om adress och telefonnummer samt sådana uppgifter som avses i 16 §
förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:524.

2

Senaste lydelse 2004:962.

SFS 2008:797

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008