SFS 2008:798 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

080798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

2 §

Avgift ska betalas för länsstyrelsens prövning av ansökan om tillstånd

enligt 7 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska
organismer.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen

(1992:191). Avgiftsklass 2 ska tillämpas vid prövning av tillstånd enligt 7 §
1 förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Avgifts-
klass 4 ska tillämpas vid prövning av tillstånd enligt 7 § 2 förordningen om
kemiska produkter och biotekniska organismer.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:798

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008