SFS 2008:799 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

080799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska
organismer

6.3.1

För en överträdelse av 2 kap. 1 och 4 §§ Kemikalieinspektionens fö-

reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer
genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produk-
ter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning är miljö-
sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.3.2

För en överträdelse av 2 kap. 1 och 5 §§ Kemikalieinspektionens fö-

reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer
genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produk-
ter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning är miljö-
sanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.3.3

För en överträdelse av 3 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrif-

ter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom
att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om
de mängder som har tillverkats eller förts in till Sverige under föregående
kalenderår är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.3.4

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 36 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet överlåta buntat träskyddsbe-
handlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar
i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket är miljö-
sanktionsavgiften 5 000 kronor.

1

Senaste lydelse 2008:642.

SFS 2008:799

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:799

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6.3.5

För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§ Kemikalieinspektionens

föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-
mer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet till allmänheten saluhålla trä-
skyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket
finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda
föreskrifter gäller för virket är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

6.3.6

För en överträdelse av 2 kap. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrif-

ter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i sin yrkesmässiga
verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel
vars godkännande har upphört är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.3.7

För en överträdelse av 2 kap. 4�6 §§ Kemikalieinspektionens före-

skrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängd-
uppgifter till Kemikalieinspektionen är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om återföringssystem för bensingaser

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)