SFS 2008:800 Förordning om ändring i förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem

080800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:643) om
befattningsutbildning för rektorer och annan
personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att i 1 och 5 §§ förordningen (2008:643) om be-

fattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande led-
ningsfunktion i skola, förskola och fritidshem orden ⬝Myndigheten för skol-
utveckling⬝ ska bytas ut mot ⬝Statens skolverk⬝.

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:800

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008