SFS 2008:801 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

080801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i skogsv�rdsf�rordningen (1993:1096);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 15 � skogsv�rdf�rordningen (1993:1096) ska</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Skogsmarkens �gare ska till Skogsstyrelsen anm�la </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, �n s�dan r�jning eller</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gallring som fr�mjar skogens utveckling, </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. s�dan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kr�ver till-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">st�nd enligt 11 kap. milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. vad han eller hon avser att g�ra f�r att, i samband med s�dan avverk-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ning som avses i 1, trygga �terv�xten som f�ranleds av avverkningen och f�r<br/>att tillgodose naturv�rdens och kulturmilj�v�rdens intressen, och </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">4. uttag av skogsbr�nsle i anslutning till s�dan avverkning som avses i 1. <br/>En anm�lan om avverkning och om uttag av skogsbr�nsle ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">uppgifter om fastighets�gare, ber�rd fastighets beteckning och karta eller<br/>kartskiss som visar det anm�lda omr�det. En anm�lan om skyddsdikning ska<br/>inneh�lla uppgifter om fastighets�gare, ber�rd fastighets beteckning och<br/>karta eller kartskiss �ver det planerade dikets str�ckning. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En anm�lan om avverkning �r giltig i tre �r fr�n den dag den kom in till</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Skogsstyrelsen. En anm�lan om uttag av skogsbr�nsle och skyddsdikning �r<br/>giltig i fem �r fr�n den dag den kom in till Skogsstyrelsen. Efter giltighetsti-<br/>dens utg�ng f�r annan �tg�rd �n avverkning av sk�rm- och fr�tr�d inte ske<br/>utan att ny anm�lan l�mnas in.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">En �tg�rd som ska anm�las enligt f�rsta stycket 1, 2 och 4 f�r p�b�rjas ti-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">digast sex veckor efter det att en s�dan anm�lan gjorts och i f�rekommande<br/>fall uppgifter l�mnats om vad som ska g�ras f�r att trygga �terv�xten eller<br/>f�r att tillgodose naturv�rdens och kulturmilj�v�rdens intressen enligt f�rsta<br/>stycket 3. Om det finns s�rskilda sk�l f�r Skogsstyrelsen medge att dessa �t-<br/>g�rder p�b�rjas tidigare. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Skogsstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om anm�lan och om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">undantag i vissa fall fr�n skyldigheten att g�ra anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2007:131.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:801</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:801</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i skogsv�rdsf�rordningen (1993:1096);

utf�rdad den 9 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver att 15 � skogsv�rdf�rordningen (1993:1096) ska

ha f�ljande lydelse.

15 �

1

Skogsmarkens �gare ska till Skogsstyrelsen anm�la

1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, �n s�dan r�jning eller

gallring som fr�mjar skogens utveckling,

2. s�dan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kr�ver till-

st�nd enligt 11 kap. milj�balken,

3. vad han eller hon avser att g�ra f�r att, i samband med s�dan avverk-

ning som avses i 1, trygga �terv�xten som f�ranleds av avverkningen och f�r
att tillgodose naturv�rdens och kulturmilj�v�rdens intressen, och

4. uttag av skogsbr�nsle i anslutning till s�dan avverkning som avses i 1.
En anm�lan om avverkning och om uttag av skogsbr�nsle ska inneh�lla

uppgifter om fastighets�gare, ber�rd fastighets beteckning och karta eller
kartskiss som visar det anm�lda omr�det. En anm�lan om skyddsdikning ska
inneh�lla uppgifter om fastighets�gare, ber�rd fastighets beteckning och
karta eller kartskiss �ver det planerade dikets str�ckning.

En anm�lan om avverkning �r giltig i tre �r fr�n den dag den kom in till

Skogsstyrelsen. En anm�lan om uttag av skogsbr�nsle och skyddsdikning �r
giltig i fem �r fr�n den dag den kom in till Skogsstyrelsen. Efter giltighetsti-
dens utg�ng f�r annan �tg�rd �n avverkning av sk�rm- och fr�tr�d inte ske
utan att ny anm�lan l�mnas in.

En �tg�rd som ska anm�las enligt f�rsta stycket 1, 2 och 4 f�r p�b�rjas ti-

digast sex veckor efter det att en s�dan anm�lan gjorts och i f�rekommande
fall uppgifter l�mnats om vad som ska g�ras f�r att trygga �terv�xten eller
f�r att tillgodose naturv�rdens och kulturmilj�v�rdens intressen enligt f�rsta
stycket 3. Om det finns s�rskilda sk�l f�r Skogsstyrelsen medge att dessa �t-
g�rder p�b�rjas tidigare.

Skogsstyrelsen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om anm�lan och om

undantag i vissa fall fr�n skyldigheten att g�ra anm�lan.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 november 2008.

1

Senaste lydelse 2007:131.

SFS 2008:801

Utkom fr�n trycket
den 21 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:801

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

;