SFS 2008:801 Förordning om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

080801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 15 § skogsvårdförordningen (1993:1096) ska

ha följande lydelse.

15 §

1

Skogsmarkens ägare ska till Skogsstyrelsen anmäla

1. annan avverkning, omfattande minst 0,5 hektar, än sådan röjning eller

gallring som främjar skogens utveckling,

2. sådan dikning efter avverkning (skyddsdikning) som inte kräver till-

stånd enligt 11 kap. miljöbalken,

3. vad han eller hon avser att göra för att, i samband med sådan avverk-

ning som avses i 1, trygga återväxten som föranleds av avverkningen och för
att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen, och

4. uttag av skogsbränsle i anslutning till sådan avverkning som avses i 1.
En anmälan om avverkning och om uttag av skogsbränsle ska innehålla

uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och karta eller
kartskiss som visar det anmälda området. En anmälan om skyddsdikning ska
innehålla uppgifter om fastighetsägare, berörd fastighets beteckning och
karta eller kartskiss över det planerade dikets sträckning.

En anmälan om avverkning är giltig i tre år från den dag den kom in till

Skogsstyrelsen. En anmälan om uttag av skogsbränsle och skyddsdikning är
giltig i fem år från den dag den kom in till Skogsstyrelsen. Efter giltighetsti-
dens utgång får annan åtgärd än avverkning av skärm- och fröträd inte ske
utan att ny anmälan lämnas in.

En åtgärd som ska anmälas enligt första stycket 1, 2 och 4 får påbörjas ti-

digast sex veckor efter det att en sådan anmälan gjorts och i förekommande
fall uppgifter lämnats om vad som ska göras för att trygga återväxten eller
för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen enligt första
stycket 3. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen medge att dessa åt-
gärder påbörjas tidigare.

Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan och om

undantag i vissa fall från skyldigheten att göra anmälan.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008.

1

Senaste lydelse 2007:131.

SFS 2008:801

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:801

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)