SFS 2008:802 Förordning om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

080802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1024) om
omstruktureringsstöd till sockerproducenter;

utfärdad den 9 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2006:1024) om om-

struktureringsstöd till sockerproducenter ska ha följande lydelse.

5 §

Av det totala omstruktureringsstödet enligt artikel 3.1 i rådets förord-

ning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till odlare och maskinentreprenö-
rer enligt artikel 3.6 i samma förordning.

Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i rådets förordning (EG) nr

320/2006 ska vara regleringsåret 2007/08.

6 §

Stöd enligt 5 § får i mån av tillgång på medel lämnas i form av ersätt-

ning för indragna sockerkvoter samt ersättning för värdeförluster för maski-
ner som helt eller delvis tagits ur användning till följd av omstruktureringen.

Av det totala stödet enligt första stycket ska 60 procent ges till odlare och

40 procent till maskinentreprenörer.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av stöd

enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008. �ldre bestämmel-

ser gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2008:802

Utkom från trycket
den 21 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008