SFS 2008:815 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 24 § samt 16 kap. 1 § sekre-

tesslagen (1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

8 kap.

24 §

3

Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i myndighetens
verksamhet enligt dessa lagar, för uppgift om

1. affärs- och driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet

avser, om det kan antas att han lider skada om uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i af-

färsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verk-
samhet avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige som endast
omfattas av ett utländskt garantisystem.

I den mån regeringen föreskriver det, gäller sekretess hos garantimyndig-

heten för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekono-
miska eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit på grund av
avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Föreskrifterna i
14 kap. 1–3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i strid med avta-
let.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kre-

ditinstitut för uppgift om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,
2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser,

till dess att ärendet har slutförts.
I ett avslutat ärende som avses i tredje stycket gäller sekretess för uppgift

om

1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan

antas att denne lider skada om uppgiften röjs,

2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har trätt i

affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.

1

Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2007:1432.

SFS 2008:815

Utkom från trycket
den 29 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:815

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Om uppgift i ett ärende som avses i tredje och fjärde styckena har inhäm-

tats från Riksbanken eller Riksgäldskontoret och uppgiften omfattas av se-
kretess enligt 8 kap. 8 § första stycket där, ska motsvarande sekretess gälla i
ärendet.

Sekretess enligt tredje–femte styckena gäller inte för beslut i ärende som

avses där.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen en-

ligt första stycket 1, tredje stycket 1 och fjärde stycket

1 om den finner det

vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

16 kap.

1 §

4

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § för-
sta stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsidosät-
tande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3
och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § för-
sta stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är de där tyst-
nadsplikten följer av

3. denna lag enligt

8 kap. 23 § första stycket 2
8 kap. 24 § tredje stycket, fjärde
stycket 2 och femte stycket
8 kap. 28 § första stycket 2

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:1210.