SFS 2008:818 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

080818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1447) med <br/>instruktion f�r Riksg�ldskontoret;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 1, 3, 5, 12, 15, 24 och 29 �� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(2007:1447) med instruktion f�r Riksg�ldskontoret ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Riksg�ldskontoret �r statens centrala finansf�rvaltning. Myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">�r ocks� garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti<br/>och lagen (1999:158) om investerarskydd samt st�dmyndighet enligt lagen<br/>(2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. senast den 1 oktober varje �r till regeringen l�mna f�rslag till riktlinjer</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r f�rvaltningen av statens skuld,</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. senast den 22 februari varje �r till regeringen l�mna underlag f�r utv�r-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">dering av f�rvaltningen av statens skuld,</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. regelbundet besluta statsl�ner�ntan som den genomsnittliga marknads-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">r�ntan p� statsobligationer med en �terst�ende l�ptid p� minst fem �r,</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. senast den 1 november varje �r besluta statens utl�ningsr�nta och sta-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tens avkastningsr�nta som den genomsnittliga marknadsr�ntan under de tre<br/>n�rmast f�reg�ende �ren, varvid marknadsr�ntan �r r�ntan p� nominella<br/>statsobligationer med en �terst�ende l�ptid p� 46 �r med till�gg av<br/>0,25 procentenheter f�r f�rvaltningskostnader m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. senast den 15 mars varje �r till regeringen l�mna underlag till �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">visningen f�r staten n�r det g�ller statliga garantier och krediter, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. senast den 15 mars varje �r till regeringen l�mna en redog�relse f�r de</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">�tg�rder som myndigheten har genomf�rt enligt lagen (2008:814) om statligt<br/>st�d till kreditinstitut, och</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den of-</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ficiella statistiken.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska bist� regeringen med n�dv�ndiga analyser och utred-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ningar f�r att fullf�lja uppdraget enligt lagen om statligt st�d till kreditinsti-<br/>tut.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska �ven i �vrigt bitr�da regeringen med utredningar och</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">yttranden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:906px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Myndigheten ska placera sina medel, i den utstr�ckning de inte beh�-</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ver anv�ndas till utbetalningar, p� konto i Riksbanken, en bank eller ett kre-</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:818</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:818</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ditmarknadsf�retag eller i statspapper eller andra skuldf�rbindelser med l�g<br/>kreditrisk. Placeringar f�r ske i utlandet och i utl�ndsk valuta.</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r avgifter och andra medel som myndigheten f�rvaltar i egenskap av</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">garantimyndighet finns s�rskilda best�mmelser i 15 � lagen (1995:1571) om<br/>ins�ttningsgaranti och 31 � lagen (1999:158) om investerarskydd.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r ers�ttningar och andra medel som myndigheten f�rvaltar i egenskap</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">av st�dmyndighet finns s�rskilda best�mmelser i 7 kap. 1 � f�rsta stycket la-<br/>gen (2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>12 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Myndigheten ska samr�da med</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. Riksbanken i fr�gor om de delar av uppl�ningsverksamheten som kan</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">antas vara av st�rre penningpolitisk betydelse, </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. Finansinspektionen i de fr�gor om ins�ttningsgarantin och investerar-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">skyddet som ber�r inspektionen, och</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. Finansinspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken i de fr�gor om</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">statligt st�d till kreditinstitut eller inl�sen av aktier i kreditinstitut som ber�r<br/>den aktuella myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid samr�d enligt f�rsta stycket 2 eller 3 ska myndigheten l�mna Finans-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">inspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken de uppgifter som dessa<br/>myndigheter beh�ver.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rutom att besluta i de �renden som anges i 4 � myndighetsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. f�rslag till riktlinjer enligt 3 � f�rsta stycket 1,<br/>2. principer f�r hur de av regeringen fastst�llda riktlinjerna f�r f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningen av statens skuld ska genomf�ras,</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">3. underlag f�r utv�rdering enligt 3 � f�rsta stycket 2,<br/>4. viktigare fr�gor enligt 8 och 9 ��, <br/>5. fr�gor enligt lagen (2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut, om de</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ller</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">a) st�d eller avtal som r�r st�d,<br/>b) inl�sen av aktier, eller<br/>c) ans�kan hos Pr�vningsn�mnden f�r statligt st�d till kreditinstitut,<br/>6. viktigare fr�gor som r�r s�dana aktier eller andra tillg�ngar som staten</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">�ger eller f�r som s�kerhet i samband med att st�d l�mnas enligt lagen om<br/>statligt st�d till kreditinstitut och som f�rvaltas av myndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">7. ramar och riktlinjer f�r hantering av de risker som �r f�renade med</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket 5 a g�ller dock inte i fr�ga om st�d och avtal som r�r st�d</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt f�rordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>24 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r ledamot i myndighetens styrelse eller i beslutsorganet f�r</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">ins�ttningsgaranti och investerarskydd eller �r anst�lld hos myndigheten, f�r<br/>inte utan tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen f�r<br/>a) ett finansinstitut, eller<br/>b) ett s�dant f�retag som har inr�ttats av ett kreditinstitut som ett led i en</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">rekonstruktion och som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2008:814)<br/>om statligt st�d till kreditinstitut, eller</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. vara anst�lld hos eller �ta sig uppdrag f�r</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:818</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">a) ett finansinstitut, eller<br/>b) ett s�dant f�retag som avses i 1 b.<br/>Tillst�nd enligt f�rsta stycket meddelas av regeringen i fr�ga om ledamot i</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">styrelsen och i beslutsorganet och av myndigheten i fr�ga om andra anst�llda<br/>hos myndigheten �n riksg�ldsdirekt�ren. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 1 f�r<br/>dock inte ges i fr�ga om ett kreditinstitut eller ett s�dant f�retag som avses i<br/>1 b. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r i fr�ga om ett kreditinstitut eller ett<br/>s�dant f�retag som avses i 2 b ges bara f�r uppdrag i institut eller f�retag i<br/>vilket staten �ger aktier.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Ledam�terna i styrelsen och de anst�llda som styrelsen best�mmer f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">utan tillst�nd ha del i ett kreditinstitut eller i ett s�dant f�retag som avses i<br/>f�rsta stycket 1 b eller ha l�n hos ett kreditinstitut. Tillst�nd meddelas av re-<br/>geringen i fr�ga om ordf�randen och av ordf�randen i fr�ga om �vriga leda-<br/>m�ter i styrelsen inklusive riksg�ldsdirekt�ren samt av myndigheten i andra<br/>fall.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft310">1. inskrivning i statsskuldboken, och<br/>2. avgiften enligt 29 � lagen (1999:158) om investerarskydd. <br/>Ytterligare best�mmelser om myndighetens r�tt att meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">finns i 16 </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft31">� garantif�rordningen (1997:1006), 14 </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft31">� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsf�rvaltning,<br/>51 � f�rordningen (2008:715) om finansiella �tg�rder f�r hanteringen av<br/>restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet, 17 � f�rordningen (2008:819)<br/>om statliga garantier till banker m.fl. och 10 � f�rordningen (2008:820) om<br/>statligt st�d till kreditinstitut.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Lars Gavelin<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2008:721.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1447) med
instruktion f�r Riksg�ldskontoret;

utf�rdad den 29 oktober 2008.

Regeringen f�reskriver att 1, 3, 5, 12, 15, 24 och 29 �� f�rordningen

(2007:1447) med instruktion f�r Riksg�ldskontoret ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Riksg�ldskontoret �r statens centrala finansf�rvaltning. Myndigheten

�r ocks� garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti
och lagen (1999:158) om investerarskydd samt st�dmyndighet enligt lagen
(2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut.

3 �

Myndigheten ska s�rskilt

1. senast den 1 oktober varje �r till regeringen l�mna f�rslag till riktlinjer

f�r f�rvaltningen av statens skuld,

2. senast den 22 februari varje �r till regeringen l�mna underlag f�r utv�r-

dering av f�rvaltningen av statens skuld,

3. regelbundet besluta statsl�ner�ntan som den genomsnittliga marknads-

r�ntan p� statsobligationer med en �terst�ende l�ptid p� minst fem �r,

4. senast den 1 november varje �r besluta statens utl�ningsr�nta och sta-

tens avkastningsr�nta som den genomsnittliga marknadsr�ntan under de tre
n�rmast f�reg�ende �ren, varvid marknadsr�ntan �r r�ntan p� nominella
statsobligationer med en �terst�ende l�ptid p� 46 �r med till�gg av
0,25 procentenheter f�r f�rvaltningskostnader m.m.,

5. senast den 15 mars varje �r till regeringen l�mna underlag till �rsredo-

visningen f�r staten n�r det g�ller statliga garantier och krediter,

6. senast den 15 mars varje �r till regeringen l�mna en redog�relse f�r de

�tg�rder som myndigheten har genomf�rt enligt lagen (2008:814) om statligt
st�d till kreditinstitut, och

7. ansvara f�r officiell statistik enligt f�rordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken.

Myndigheten ska bist� regeringen med n�dv�ndiga analyser och utred-

ningar f�r att fullf�lja uppdraget enligt lagen om statligt st�d till kreditinsti-
tut.

Myndigheten ska �ven i �vrigt bitr�da regeringen med utredningar och

yttranden.

5 �

Myndigheten ska placera sina medel, i den utstr�ckning de inte beh�-

ver anv�ndas till utbetalningar, p� konto i Riksbanken, en bank eller ett kre-

SFS 2008:818

Utkom fr�n trycket
den 30 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:818

ditmarknadsf�retag eller i statspapper eller andra skuldf�rbindelser med l�g
kreditrisk. Placeringar f�r ske i utlandet och i utl�ndsk valuta.

F�r avgifter och andra medel som myndigheten f�rvaltar i egenskap av

garantimyndighet finns s�rskilda best�mmelser i 15 � lagen (1995:1571) om
ins�ttningsgaranti och 31 � lagen (1999:158) om investerarskydd.

F�r ers�ttningar och andra medel som myndigheten f�rvaltar i egenskap

av st�dmyndighet finns s�rskilda best�mmelser i 7 kap. 1 � f�rsta stycket la-
gen (2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut.

12 �

Myndigheten ska samr�da med

1. Riksbanken i fr�gor om de delar av uppl�ningsverksamheten som kan

antas vara av st�rre penningpolitisk betydelse,

2. Finansinspektionen i de fr�gor om ins�ttningsgarantin och investerar-

skyddet som ber�r inspektionen, och

3. Finansinspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken i de fr�gor om

statligt st�d till kreditinstitut eller inl�sen av aktier i kreditinstitut som ber�r
den aktuella myndigheten.

Vid samr�d enligt f�rsta stycket 2 eller 3 ska myndigheten l�mna Finans-

inspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken de uppgifter som dessa
myndigheter beh�ver.

15 �

F�rutom att besluta i de �renden som anges i 4 � myndighetsf�rord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. f�rslag till riktlinjer enligt 3 � f�rsta stycket 1,
2. principer f�r hur de av regeringen fastst�llda riktlinjerna f�r f�rvalt-

ningen av statens skuld ska genomf�ras,

3. underlag f�r utv�rdering enligt 3 � f�rsta stycket 2,
4. viktigare fr�gor enligt 8 och 9 ��,
5. fr�gor enligt lagen (2008:814) om statligt st�d till kreditinstitut, om de

g�ller

a) st�d eller avtal som r�r st�d,
b) inl�sen av aktier, eller
c) ans�kan hos Pr�vningsn�mnden f�r statligt st�d till kreditinstitut,
6. viktigare fr�gor som r�r s�dana aktier eller andra tillg�ngar som staten

�ger eller f�r som s�kerhet i samband med att st�d l�mnas enligt lagen om
statligt st�d till kreditinstitut och som f�rvaltas av myndigheten, och

7. ramar och riktlinjer f�r hantering av de risker som �r f�renade med

verksamheten.

F�rsta stycket 5 a g�ller dock inte i fr�ga om st�d och avtal som r�r st�d

enligt f�rordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

24 �

Den som �r ledamot i myndighetens styrelse eller i beslutsorganet f�r

ins�ttningsgaranti och investerarskydd eller �r anst�lld hos myndigheten, f�r
inte utan tillst�nd

1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen f�r
a) ett finansinstitut, eller
b) ett s�dant f�retag som har inr�ttats av ett kreditinstitut som ett led i en

rekonstruktion och som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket lagen (2008:814)
om statligt st�d till kreditinstitut, eller

2. vara anst�lld hos eller �ta sig uppdrag f�r

background image

3

SFS 2008:818

a) ett finansinstitut, eller
b) ett s�dant f�retag som avses i 1 b.
Tillst�nd enligt f�rsta stycket meddelas av regeringen i fr�ga om ledamot i

styrelsen och i beslutsorganet och av myndigheten i fr�ga om andra anst�llda
hos myndigheten �n riksg�ldsdirekt�ren. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 1 f�r
dock inte ges i fr�ga om ett kreditinstitut eller ett s�dant f�retag som avses i
1 b. Tillst�nd enligt f�rsta stycket 2 f�r i fr�ga om ett kreditinstitut eller ett
s�dant f�retag som avses i 2 b ges bara f�r uppdrag i institut eller f�retag i
vilket staten �ger aktier.

Ledam�terna i styrelsen och de anst�llda som styrelsen best�mmer f�r inte

utan tillst�nd ha del i ett kreditinstitut eller i ett s�dant f�retag som avses i
f�rsta stycket 1 b eller ha l�n hos ett kreditinstitut. Tillst�nd meddelas av re-
geringen i fr�ga om ordf�randen och av ordf�randen i fr�ga om �vriga leda-
m�ter i styrelsen inklusive riksg�ldsdirekt�ren samt av myndigheten i andra
fall.

29 �

1

Myndigheten f�r meddela f�reskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 � lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare best�mmelser om myndighetens r�tt att meddela f�reskrifter

finns i 16

� garantif�rordningen (1997:1006), 14

� f�rordningen

(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsf�rvaltning,
51 � f�rordningen (2008:715) om finansiella �tg�rder f�r hanteringen av
restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet, 17 � f�rordningen (2008:819)
om statliga garantier till banker m.fl. och 10 � f�rordningen (2008:820) om
statligt st�d till kreditinstitut.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:721.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;