SFS 2008:818 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

080818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 5, 12, 15, 24 och 29 §§ förordningen

(2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

1 §

Riksgäldskontoret är statens centrala finansförvaltning. Myndigheten

är också garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
och lagen (1999:158) om investerarskydd samt stödmyndighet enligt lagen
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. senast den 1 oktober varje år till regeringen lämna förslag till riktlinjer

för förvaltningen av statens skuld,

2. senast den 22 februari varje år till regeringen lämna underlag för utvär-

dering av förvaltningen av statens skuld,

3. regelbundet besluta statslåneräntan som den genomsnittliga marknads-

räntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,

4. senast den 1 november varje år besluta statens utlåningsränta och sta-

tens avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de tre
närmast föregående åren, varvid marknadsräntan är räntan på nominella
statsobligationer med en återstående löptid på 4�6 år med tillägg av
0,25 procentenheter för förvaltningskostnader m.m.,

5. senast den 15 mars varje år till regeringen lämna underlag till årsredo-

visningen för staten när det gäller statliga garantier och krediter,

6. senast den 15 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för de

åtgärder som myndigheten har genomfört enligt lagen (2008:814) om statligt
stöd till kreditinstitut, och

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken.

Myndigheten ska bistå regeringen med nödvändiga analyser och utred-

ningar för att fullfölja uppdraget enligt lagen om statligt stöd till kreditinsti-
tut.

Myndigheten ska även i övrigt biträda regeringen med utredningar och

yttranden.

5 §

Myndigheten ska placera sina medel, i den utsträckning de inte behö-

ver användas till utbetalningar, på konto i Riksbanken, en bank eller ett kre-

SFS 2008:818

Utkom från trycket
den 30 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:818

ditmarknadsföretag eller i statspapper eller andra skuldförbindelser med låg
kreditrisk. Placeringar får ske i utlandet och i utländsk valuta.

För avgifter och andra medel som myndigheten förvaltar i egenskap av

garantimyndighet finns särskilda bestämmelser i 15 § lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och 31 § lagen (1999:158) om investerarskydd.

För ersättningar och andra medel som myndigheten förvaltar i egenskap

av stödmyndighet finns särskilda bestämmelser i 7 kap. 1 § första stycket la-
gen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.

12 §

Myndigheten ska samråda med

1. Riksbanken i frågor om de delar av upplåningsverksamheten som kan

antas vara av större penningpolitisk betydelse,

2. Finansinspektionen i de frågor om insättningsgarantin och investerar-

skyddet som berör inspektionen, och

3. Finansinspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken i de frågor om

statligt stöd till kreditinstitut eller inlösen av aktier i kreditinstitut som berör
den aktuella myndigheten.

Vid samråd enligt första stycket 2 eller 3 ska myndigheten lämna Finans-

inspektionen, Konkurrensverket eller Riksbanken de uppgifter som dessa
myndigheter behöver.

15 §

Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. förslag till riktlinjer enligt 3 § första stycket 1,
2. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvalt-

ningen av statens skuld ska genomföras,

3. underlag för utvärdering enligt 3 § första stycket 2,
4. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§,
5. frågor enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om de

gäller

a) stöd eller avtal som rör stöd,
b) inlösen av aktier, eller
c) ansökan hos Prövningsnämnden för statligt stöd till kreditinstitut,
6. viktigare frågor som rör sådana aktier eller andra tillgångar som staten

äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas enligt lagen om
statligt stöd till kreditinstitut och som förvaltas av myndigheten, och

7. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med

verksamheten.

Första stycket 5 a gäller dock inte i fråga om stöd och avtal som rör stöd

enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

24 §

Den som är ledamot i myndighetens styrelse eller i beslutsorganet för

insättningsgaranti och investerarskydd eller är anställd hos myndigheten, får
inte utan tillstånd

1. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för
a) ett finansinstitut, eller
b) ett sådant företag som har inrättats av ett kreditinstitut som ett led i en

rekonstruktion och som avses i 1 kap. 2 § första stycket lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut, eller

2. vara anställd hos eller åta sig uppdrag för

background image

3

SFS 2008:818

a) ett finansinstitut, eller
b) ett sådant företag som avses i 1 b.
Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i

styrelsen och i beslutsorganet och av myndigheten i fråga om andra anställda
hos myndigheten än riksgäldsdirektören. Tillstånd enligt första stycket 1 får
dock inte ges i fråga om ett kreditinstitut eller ett sådant företag som avses i
1 b. Tillstånd enligt första stycket 2 får i fråga om ett kreditinstitut eller ett
sådant företag som avses i 2 b ges bara för uppdrag i institut eller företag i
vilket staten äger aktier.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte

utan tillstånd ha del i ett kreditinstitut eller i ett sådant företag som avses i
första stycket 1 b eller ha lån hos ett kreditinstitut. Tillstånd meddelas av re-
geringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga leda-
möter i styrelsen inklusive riksgäldsdirektören samt av myndigheten i andra
fall.

29 §

1

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i 16

§ garantiförordningen (1997:1006), 14

§ förordningen

(2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning,
51 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 17 § förordningen (2008:819)
om statliga garantier till banker m.fl. och 10 § förordningen (2008:820) om
statligt stöd till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:721.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008