SFS 2008:820 Förordning om statligt stöd till kreditinstitut

080820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till kreditinstitut;

utfärdad den 29 oktober 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt lagen

(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, som lämnas i form av kapital-
tillskott.

Inledande av ärenden om statligt stöd

2 §

Ansökan om statligt stöd får göras hos Riksgäldskontoret. Riksgälds-

kontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan någon ansökan.

Avtal som rör stöd

3 §

Avtal eller beslut som rör stöd ingås respektive fattas av Riksgäldskon-

toret. Riksgäldskontoret ska överlämna ett avtal som rör stöd till regeringen
för godkännande.

Villkor för stöd

4 §

Villkoren för stöd ska regleras genom avtal. Villkoren ska utformas

med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa
behovet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid stödet kvar-

står

1. begränsar användningen av det statliga stödet i stödmottagarens mark-

nadsföring av krediter,

2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare hos

stödmottagaren som har den högsta sammanlagda ersättningen:

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får

för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslu-
tats före det att ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget ini-
tiativ tog upp ärendet om stöd,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse

av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från stödmottagaren, får inte be-
slutas under tiden för stödet och omständigheter hänförliga till denna tid får

SFS 2008:820

Utkom från trycket
den 30 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:820

inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna
avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats före det att ansökan om
stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd
får verkställas eller utbetalas under den tid stödet kvarstår, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än en-

ligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i
företag med statligt ägande,

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för sty-

relseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats före det att ansökan
om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om
stöd, och

4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan väsentlig utvidg-

ning som inte hade ägt rum om stödmottagaren inte hade omfattats av stat-
ligt stöd.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå

avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

5 §

När kapitaltillskott lämnas ska staten erhålla ersättning företrädesvis i

form av preferensaktier med stark rösträtt.

Förvaltning av tillgångar

6 §

Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar som staten

äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas.

Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt möjligt får er-

sättning för den risk och de kostnader som har varit förenade med en genom-
förd stödåtgärd. Riksgäldskontoret får besluta om avveckling av statens
ägande av sådana aktier och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten,
om ägandet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Uppföljning av lämnat stöd

7 §

Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de kreditinstitut

och andra företag som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor
om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar

8 §

Av 8 kap. 1 § lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut följer

att ett kreditinstitut eller ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § samma lag
som ansöker om stöd ska lämna Riksgäldskontoret de upplysningar som be-
hövs. Om Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en
revisor som utsetts av institutet eller företaget i enlighet med 4 a kap. 1 §
sparbankslagen (1987:619), 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar, 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 9 kap.
8 § aktiebolagslagen (2005:551).

background image

3

SFS 2008:820

Anmälan till EG-kommissionen

9 §

Av artikel 88.3 i EG-fördraget följer att statligt stöd ska anmälas till

Europeiska gemenskapernas kommission för godkännande innan det får
verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 22 § förordningen
(1988:674) om statligt stöd till näringslivet.

Ytterligare föreskrifter

10 §

Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008