SFS 2008:821 Förordning om ändring i garantiförordningen (1997:1006)

080821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i garantiförordningen (1997:1006);

utfärdad den 29 oktober 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § garantiförordningen (1997:1006) ska ha

följande lydelse.

2 §

Förordningen gäller för garantier som utfärdas av myndigheter under

regeringen. Den gäller dock inte den statliga garantin för insättningar hos
banker och vissa värdepappersbolag eller garantier som utfärdas av Export-
kreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd och Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida). Förordningen gäller inte heller för garantier
som utfärdas enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker
m.fl.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Magnus Dahlberg
(Finansdepartementet)

SFS 2008:821

Utkom från trycket
den 30 oktober 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008