SFS 2008:850 Förordning med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

080850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till
kreditinstitut;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter m.m.

1 § Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva
tvister enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
I den lagen finns det också bestämmelser om nämndens sammansättning, ut-
seende av ledamöter och ersättare, förordnande av ordförande och vice ord-
förande samt om handläggning av ärenden enligt lagen.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Kammarkollegiet utför mot ersättning administrativa uppgifter åt myn-
digheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Handläggning av ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd
till kreditinstitut

4 § Inkommande ärenden ska fördelas mellan ordföranden och vice ordfö-
randen. Grunderna för fördelningen ska anges i arbetsordningen.

Ordföranden och vice ordföranden ansvarar för beredningen av de ären-

den som tilldelats dem.

5 § Ärenden som avses i 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut ska handläggas skyndsamt.

Handläggning av administrativa ärenden

6 § Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-
ningen (2007:515) ska nämnden

1. yttra sig i lagstiftningsfrågor,

SFS 2008:850

Utkom från trycket
den 10 november 2008

background image

2

SFS 2008:850

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. lämna en årlig redogörelse enligt 8 §, och
3. besluta om annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

7 § Ordföranden får avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behö-
ver prövas av nämnden.

Ordföranden får i enskilda fall lämna över till någon annan ledamot att av-

göra ärenden som är av det slaget att de får avgöras av ordföranden. Det får
också anges i arbetsordningen att någon annan ledamot än ordföranden får
avgöra sådana ärenden.

Årlig redogörelse

8 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

– 5 § om delegering,
– 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
– 15 och 16 §§ om beslutförhet,
– 20 § om föredragning,
– 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än dem som

nämnden fattar i administrativa ärenden,

– 24 § om ställföreträdare,
– 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
– 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)