SFS 2008:851 Förordning om ändring i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193)

080851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i internationella
upphovsrättsförordningen (1994:193);

utfärdad den 18 september 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om internationella upphovsrättsförord-

ningen (1994:193)

1

dels

att 6, 11, 15, 17 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att nuvarande 7�10, 12, 13, 16, 18�22, 24, 25 och 26 ska betecknas

6�9, 10, 11, 15, 16�20, 31, 32 och 30 §§,

dels

att de nya 7�9, 11, 15, 18, 20, 31 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att 14 § ska ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före nuvarande 7, 12, 13, 16, 18, 24 och 26 §§

ska sättas närmast före de nya 6, 10, 11, 15, 16, 31 och 30 §§,

dels

att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 12, 13 och

21�26 §§, samt närmast före 21 och 24 §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 §

Skyddet enligt svensk lag ska inte gälla när skyddstiden i verkets hem-

land har gått ut.

Om verket först har getts ut i ett land som är anslutet till världskonventio-

nen, är detta land verkets hemland. Om verket inom trettio dagar har getts ut
i flera sådana länder, är hemlandet det land som har den kortaste skyddsti-
den. Om verket först har getts ut i ett land som inte är anslutet till konventio-
nen eller om verket inte har getts ut, är hemlandet det konventionsland där
upphovsmannen är medborgare eller, under de förutsättningar som anges i
6 § första stycket 2 och 3, har hemvist eller sin vanliga vistelseort.

8 §

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte verk vars hemland enligt 3 § är

1. ett land inom Bernunionen, eller
2. ett land som har trätt ut ur unionen efter den 1 januari 1951.
Bestämmelserna gäller dock om landet
1. är ett utvecklingsland enligt b i tilläggsdeklarationen om artikel XVII i

den ändrade lydelsen av världskonventionen, och

2. vid utträdet ur Bernunionen deponerade ett meddelande hos generaldi-

rektören för Förenta nationernas organisation för uppfostran, vetenskap och
kultur (UNESCO) om att landet betraktar sig som ett utvecklingsland.

9 §

Bestämmelserna i 6�8 §§ ska tillämpas också i fråga om rätten till

fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

1

Senaste lydelse av den upphävda 23 § 1995:1275.

SFS 2008:851

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:851

11 §

2

Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till denna anslutande

bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslu-

tet till internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utö-
vande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (Romkonven-
tionen),

2. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen har gjorts i ett

konventionsland,

3. framföranden i en ljudupptagning vars framställare är medborgare eller

har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett konventions-
land, och

4. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genom vilken

framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio- eller televisionsut-
sändning som sänds från ett konventionsland eller av ett radio- eller televi-
sionsföretag som har sitt säte i ett konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgäng-

liggörande för allmänheten av upptagningar i 45 § första stycket 3 upphovs-
rättslagen.

12 §

Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till denna anslutande

bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

1. ljudradio- och televisionsutsändningar som har gjorts i ett annat land än

Sverige vilket är anslutet till Romkonventionen, och

2. utsändningar av radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett

konventionsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om sprid-

ning till allmänheten i 48 § första stycket 3 samt om överföring av upptagna
utsändningar i 48 § första stycket 5 upphovsrättslagen.

13 §

En framställare av en ljudupptagning och de utövande konstnärer vars

framförande finns på en sådan ska ha rätt till ersättning på motsvarande sätt
som anges i 47 § andra�fjärde styckena upphovsrättslagen, om

1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige och det landet är

anslutet till Romkonventionen, eller

2. framställaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en

juridisk person från ett konventionsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast om ljudupptag-

ningen används

1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
2. vid annan överföring till allmänheten, eller
3. vid ett offentligt framförande.
Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller inte ljudfilm.
Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycket upphovsrätts-

lagen ska tillämpas på rätten till ersättning enligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller endast i den

omfattning och under den tid som det andra landet ger en rätt till ersättning
för användning av ljudupptagningar med anknytning till Sverige. Den om-

2

Senaste lydelse av tidigare 13 § 1995:449. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket

upphävs.

background image

3

SFS 2008:851

ständigheten att landet i fråga endast ger rätt till ersättning till antingen fram-
ställaren eller de utövande konstnärer vars framförande finns på ljudupptag-
ningen, ska dock inte påverka rätten till ersättning.

14 §

Rättigheterna enligt 11 § första stycket 1 och 2 samt 12 § första

stycket 1 ska inte gälla när skyddstiden har gått ut i det land där framföran-
det, ljudupptagningen eller utsändningen gjordes. Rättigheterna enligt 11 §
första stycket 3 ska inte gälla när skyddstiden i det land som framställaren är
medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från
har gått ut. I fråga om framföranden och utsändningar som skyddas enligt
11 § första stycket 4 eller 12 § första stycket 2 ska skyddet inte gälla när
skyddstiden i det land där företaget har sitt säte har gått ut.

15 §

3

Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till denna anslutande

bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på televisionsutsändningar som
görs i ett annat land än Sverige vilket är anslutet till europeiska överenskom-
melsen den 22 juni 1960 om skydd för televisionsutsändningar samt tilläggs-
protokoll den 22 januari 1965 och den 21 mars 1983. Bestämmelserna ska
också tillämpas på utsändningar av televisionsföretag som har sitt säte i ett
sådant land.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om sprid-

ning till allmänheten i 48 § första stycket 3 upphovsrättslagen.

Skyddet enligt första stycket ska inte gälla när skyddstiden har gått ut i det

land där utsändningen ägde rum eller televisionsföretaget har sitt säte.

I fråga om televisionsutsändningar från Storbritannien ska rätten till upp-

tagning av en utsändning på en anordning genom vilken den kan återges och
rätten till exemplarframställning av en upptagning av utsändningen inte
gälla upptagning av stillbilder genom fotografi och framställning av exem-
plar av sådana bilder.

18 §

4

Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslut-

ande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på ett framförande av den
som är medborgare i ett WTO-land, dock endast när det gäller

1. upptagning av framförandet på ljudanordning genom vilken det kan

återges,

2. trådlös utsändning av framförandet i ljudradio eller television eller till-

gängliggörande för allmänheten av framförandet genom direkt överföring,

3. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
4. tillgängliggörande för allmänheten av framförandet genom uthyrning

av ljudupptagningar.

20 §

5

Bestämmelserna i 48 § upphovsrättslagen och till paragrafen anslu-

tande bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på utsändningar av radio-
eller televisionsföretag som har säte i ett WTO-land, dock endast när det gäl-
ler

3

Senaste lydelse av tidigare 16 § 1995:449.

4

Senaste lydelse av tidigare 20 § 1995:1275.

5

Senaste lydelse av tidigare 22 § 1995:1275.

background image

4

SFS 2008:851

1. upptagning av utsändningar på anordningar genom vilka de kan åter-

ges,

2. trådlös återutsändning av utsändningar,
3. återgivning för allmänheten av televisionsutsändningar på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift,

4. exemplarframställning av upptagningar av utsändningen, och
5. spridning till allmänheten av ljudupptagningar genom uthyrning.

WIPO-fördraget om upphovsrätt

21 §

Bestämmelserna om upphovsrätt samt bestämmelserna om skydd för

tekniska åtgärder och för elektronisk information om rättighetsförvaltning i
upphovsrättslagen ska tillämpas på

1. verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett an-

nat land än Sverige vilket är anslutet till WIPO-fördraget om upphovsrätt,
antaget den 20 december 1996,

2. verk som först har getts ut i ett annat fördragsland än Sverige,
3. verk som först har getts ut i ett land som inte är fördragsland och däref-

ter inom trettio dagar i ett fördragsland,

4. filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett an-

nat fördragsland än Sverige,

5. byggnadsverk som är uppförda i ett annat fördragsland än Sverige, och
6. verk av grafisk eller plastisk konst som utgör del av en byggnad som är

uppförd i ett annat fördragsland än Sverige eller som på något annat sätt är
fast förenade med marken i ett sådant fördragsland.

Vid tillämpningen av första stycket 4 anses den vars namn på sedvanligt

sätt har satts ut på exemplar av filmverket som dess producent, om inte nå-
got annat visas.

Bestämmelserna i 26 n�26 p §§ upphovsrättslagen ska tillämpas på verk

av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat för-
dragsland än Sverige, om det andra fördragslandet har genomfört en sådan
ersättningsordning som avses i artikel 14 ter i Bernkonventionen för skydd
av litterära och konstnärliga verk.

Det som sägs i första stycket gäller inte bestämmelserna i 44 a § upphovs-

rättslagen.

22 §

Bestämmelserna i 3 § ska tillämpas även på verk av den som är med-

borgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige vilket är
anslutet till WIPO-fördraget om upphovsrätt.

Bestämmelserna i 4 § ska tillämpas även i fråga om ett avtal om bidrag till

ett filmverk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett
fördragsland.

23 §

Bestämmelserna i 21 och 22 §§ ska tillämpas också i fråga om rätten

till fotografisk bild enligt upphovsrättslagen.

WIPO-fördraget om framföranden och fonogram

24 §

Bestämmelserna i 45 § upphovsrättslagen och till denna anslutande

bestämmelser i lagen i övrigt ska tillämpas på

background image

5

SFS 2008:851

1. framföranden som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är anslu-

tet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, antaget den 20 de-
cember 1996,

2. framföranden i en ljudupptagning, om ljudupptagningen har gjorts i ett

fördragsland,

3. framföranden i en ljudupptagning vars framställare är medborgare eller

har sin vanliga vistelseort i eller är en juridisk person från ett fördragsland,
och

4. framföranden som inte har tagits upp på en anordning genom vilken

framförandet kan återges och som ingår i en ljudradio- eller televisionsut-
sändning av ett radio- eller televisionsföretag som har sitt säte i ett fördrags-
land.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgäng-

liggörande för allmänheten av upptagningar i 45 § första stycket 3 upphovs-
rättslagen utom när det är fråga om

1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av en ljudupptagning, el-

ler

2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt att enskilda kan

få tillgång till en ljudupptagning av ett framförande från en plats och vid en
tidpunkt som de själva väljer.

25 §

Bestämmelserna i 46 § upphovsrättslagen och till denna anslutande

bestämmelser i lagen i övrigt ska, utöver vad som följer av 61 § upphovs-
rättslagen, tillämpas på

1. ljudupptagningar som har gjorts i ett annat land än Sverige vilket är an-

slutet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, och

2. ljudupptagningar vars framställare är medborgare eller har sin vanliga

vistelseort i eller är en juridisk person från ett fördragsland.

Det som sägs i första stycket gäller dock inte bestämmelserna om tillgäng-

liggörande för allmänheten i 46 § första stycket 2 upphovsrättslagen utom
när det är fråga om

1. spridning i form av överlåtelse eller uthyrning av en ljudupptagning, el-

ler

2. överföring till allmänheten som sker på ett sådant sätt att enskilda kan

få tillgång till en ljudupptagning från en plats och vid en tidpunkt som de
själva väljer.

26 §

En framställare av en ljudupptagning och de utövande konstnärer vars

framförande finns på en sådan ska ha rätt till ersättning på motsvarande sätt
som anges i 47 § andra�fjärde styckena upphovsrättslagen, om

1. ljudupptagningen har gjorts i ett annat land än Sverige och det landet är

anslutet till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram, eller

2. framställaren är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i eller är en

juridisk person från ett fördragsland.

Rätten till ersättning enligt första stycket gäller endast om ljudupptag-

ningen används

1. vid en ljudradio- eller televisionsutsändning,
2. vid annan överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker

på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningen från en
plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, eller

2*

SFS 2008:850�878

background image

6

SFS 2008:851

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. vid ett offentligt framförande.
Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller inte ljudfilm.
Bestämmelserna i 45 § tredje stycket och 46 § tredje stycket upphovsrätts-

lagen ska tillämpas på rätten till ersättning enligt första och andra stycket.

Rätten till ersättning enligt första och andra stycket gäller endast i den

omfattning och under den tid som det andra landet ger en rätt till ersättning
för användning av ljudupptagningar med anknytning till Sverige.

31 §

6

Bestämmelserna i 2�9, 16, 17 och 21�23 §§ gäller även verk som har

kommit till före den dag då landet blev medlem av Bernunionen, bundet av
världskonventionen, anslutet till Världshandelsorganisationen eller anslutet
till WIPO-fördraget om upphovsrätt.

Exemplar av verk som har framställts före den dag som avses i första

stycket får fritt spridas och visas. Bestämmelserna om uthyrning och utlå-
ning i 19 § upphovsrättslagen tillämpas dock också på sådana exemplar.

Trycksatser, klichéer, formar och andra hjälpmedel som för mångfaldi-

gande av ett visst verk har framställts före den dagen får användas för sitt än-
damål under två år och sex månader från den dagen. I fråga om exemplar
som har framställts med stöd av denna bestämmelse ska bestämmelserna i
andra stycket tillämpas.

32 §

7

Bestämmelserna i 31 § tillämpas också på rättigheter som skyddas på

grund av 5, 9, 11�15, 17�20 och 24�26 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse av tidigare 24 § 1995:1275.

7

Senaste lydelse av tidigare 25 § 1995:1275.