SFS 2008:852 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

080852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309)

dels

att 18 § ska upphöra att gälla,

dels

att 8, 9, 10, 12, 21 och 22 §§, rubriken närmast före 8 § samt bilagan

ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande ly-

delse.

Underrättelse och bevis om beslut

8 §

Bestämmelser om underrättelse och bevis om beslut i inskrivnings-

ärenden finns i 19 kap. 20 och 21 §§ jordabalken.

Om ett utbyte av ett pantbrev eller ett vilandebevis sker i samband med en

sammanföring av en beviljad inteckning eller en vilandeförklarad inteck-
ning, ska det på grund av sammanföringen utfärdas en underrättelse i stället
för ett pantbrev eller ett vilandebevis.

8 a §

En underrättelse enligt 19 kap. 20 § jordabalken får lämnas elektro-

niskt, bara om sökanden har godtagit det.

9 §

1

Underrättelser, skriftliga pantbrev och vilandebevis framställs av

Lantmäteriet på begäran av inskrivningsmyndigheten.

Om ett skriftligt pantbrev eller ett vilandebevis till följd av tekniskt fel

eller av annan anledning inte kan framställas, får inskrivningsmyndigheten
i stället utfärda ett särskilt bevis. Ett sådant bevis ska undertecknas av den
som har fattat beslutet.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom regist-

rering av inteckningen i pantbrevsregistret. Särskilda bestämmelser om så-
dan registrering finns i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förord-
ningen (1994:598) om pantbrevsregister.

10 §

2

Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgifter om

1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

1

Senaste lydelse 2008:688.

2

Senaste lydelse 2008:688. �ndringen innebär att första stycket upphävs.

SFS 2008:852

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:852

2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts

till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när

pantbrevet utfärdas,

4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om det beslut som

ligger till grund för pantbrevets utfärdande har meddelats på en senare in-
skrivningsdag, datum och nummer för beslutet, och

5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för

bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

I fråga om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448)

om pantbrevsregister finns det särskilda bestämmelser i 7 § förordningen
(1994:598) om pantbrevsregister.

12 §

Bestämmelserna i 10 § första stycket och 11 § andra stycket ska till-

lämpas också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid
den nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, ska det tidigare
utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.

21 §

3

Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp

som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning till-
lämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas en-
dast genom registrering i pantbrevsregistret.

Sökanden i ett inskrivningsärende eller den som begär ett bevis eller

annan handling ska betala expeditionsavgift. Avgift för en underrättelse om
anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av
vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföreträdaren.

Lantmäteriet beslutar om expeditionsavgift för gravationsbevis och fastig-

hetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expeditionsav-
gift.

22 §

4

Ett bevis eller en annan handling som utvisar en inskrivningsåtgärd

får inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Om det begärs, får
Lantmäteriet dock ta ut avgiften i samband med att beviset eller handlingen
lämnas ut. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från bestäm-
melserna i detta stycke.

Expeditionsavgiften ska betalas inom en månad från den dag då faktura

avsändes eller en expedition färdigställdes. Om pantbrev har utfärdats ge-
nom registrering i pantbrevsregistret (datapantbrev), anses expeditionen fär-
digställd i och med registreringen i pantbrevsregistret.

Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt tas ut betalas inom den tid

som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-
heter gäller för inbetalning av stämpelskatt.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom tre veckor från den dag då tids-

fristen för betalning börjat löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påmin-
nas om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

3

Senaste lydelse 2008:688.

4

Senaste lydelse 2008:688.

background image

3

SFS 2008:852

Bilaga

5

Avgiftslista

Kr

Bevis eller underrättelse om inskrivningsmyndighetens beslut
rörande fastighet eller tomträtt

varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har
bifallits eller förklarats vilande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan handling,
om ärendet gäller utsträckning, nedsättning
eller relaxation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall. . . . . . . . . . . . . . . . . 375
om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken . . . .825
om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352)
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers
rätt att förvärva arrendestället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31)
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter . . . . . . . . . . . . . 375
om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel . . . . . . . . . . 60
i övriga fall, för varje underrättelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Avgift tas inte ut för underrättelse om

uppskov till senare inskrivningsdag,
beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller
anmälan avvisas eller avslås,
anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som
gäller fastighet eller tomträtt,
rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel
eller inskrivningsbok,
dödning,
borttagande av inskrivning av förklaring som avses i
2 kap. 3 § jordabalken.
Meddelas bevis eller underrättelse på flera handlingar i ett ärende

tas avgift ut för endast ett bevis eller en underrättelse.

Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis eller underrättel-

ser av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis eller en underrät-
telse.

Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan
inteckningshandling som sätts i stället för annan handling.
Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje
pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs
i ärendet.

Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Fastighetsbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen
(1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering.

Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt
som utfärdas särskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5

Senaste lydelse 2008:181.

background image

4

SFS 2008:852

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande samma
egendom

om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset . . . . . . . 70
övriga fall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som
getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt
reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)