SFS 2008:853 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009

080853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2009

1

;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp
för år 2009.

1

Senaste förordning i ämnet 2007:995.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 31,

2710 11 41,
2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som uppfyller
krav för

a) miljöklass 1
� motorbensin

� alkylatbensin

b) miljöklass 2

3 kr 8 öre
per liter
1 kr 38 öre
per liter
3 kr 11 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter
2 kr 44 öre
per liter
2 kr 44 öre
per liter

5 kr 52 öre
per liter
3 kr 82 öre
per liter
5 kr 55 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin än som
avses under 1

3 kr 84 öre
per liter

2 kr 44 öre
per liter

6 kr 28 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m. som

a) har försetts med
märk- och färgämnen
eller ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350°C,

797 kr per m

3

3 007 kr per m

3

3 804 kr per m

3

SFS 2008:853

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:853

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt

på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas
med 162 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 869
kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses

under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om
skatt på energi, och

3. 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och ger
minst 85 volym-
procent destillat vid
350°C, tillhörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3 eller inte
tillhör någon
miljöklass

1 332 kr per m

3

1 596 kr per m

3

1 735 kr per m

3

3 007 kr per m

3

3 007 kr per m

3

3 007 kr per m

3

4 339 kr per m

3

4 603 kr per m

3

4 742 kr per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol som används för

a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

0 kr per
1 000 kg

156 kr per
1 000 kg

1 652 kr per
1 000 kg

3 164 kr per
1 000 kg

1 652 kr per
1 000 kg

3 320 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som används
för
a) drift av motordrivet
fordon, fartyg eller
luftfartyg
b) annat ändamål än
som avses under a

0 kr per
1 000 m

3

258 kr per
1 000 m

3

1 337 kr per
1 000 m

3

2 252 kr per
1 000 m

3

1 337 kr per
1 000 m

3

2 510 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

339 kr per
1 000 kg

2 617 kr per
1 000 kg

2 956 kr per
1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt